Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies). Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na ich użycie. Jeśli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ciasteczek, możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.   Dowiedz się więcej >>

close

Pracownicy - wydanie 4

Zmiany w urlopach związanych z rodziecielstwem w 2013 r. - str. 233

Urlop macierzyński - minimum 20 tygodni

Urlop macierzyński przysługuje już na 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu. Oznacza to, że kobieta może wziąć urlop macierzyński jeszcze przed porodem. Długość urlopu macierzyńskiego jest następująca:

 • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka
 • 31 tygodni w przypadku urodzenia bliźniąt
 • 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojaczków
 • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworaczków
 • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięcioraczków lub większej liczby dzieci.

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego w podobnej wysokości przysługuje pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie.

Dodatkowy urlop macierzyński

Pracownica, która urodziła dziecko, a także pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie, ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w wymiarze:

 • do 6 tygodni – w przypadku urodzenia/przyjęcia jednego dziecka
 • do 8 tygodni – w przypadku urodzenia/przyjęcia więcej niż jednego dziecka.
 • do 3 tygodni – w przypadku korzystania z uprawnień do minimalnego wymiaru urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się jednorazowo na wniosek pracownika w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności. Wniosek należy złożyć najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem urlopu.

Urlop ojcowski

Ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni. Urlop taki przysługuje do momentu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia i może być wykorzystany w tym samym czasie, w którym na urlopie przebywa matka dziecka.

Urlop ojcowski udzielany jest na pisemny wniosek pracownika złożony najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. Pracodawca nie może odrzucić takiego wniosku.

Urlop rodzicielski

Z dniem 17 czerwca 2013 r. wprowadzono możliwość skorzystania z płatnego urlopu rodzicielskiego. Możliwość ta dotyczy rodziców dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r.

Płatny urlop rodzicielski przysługuje do wykorzystania bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Można z niego skorzystać zarówno w związku z urodzeniem dziecka, jak i przyjęciem dziecka na wychowanie.

Wymiar tego urlopu to 26 tygodni, niezależnie od liczby urodzonych/przyjętych na wychowanie dzieci. Może on być wykorzystany bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Urlop rodzicielski udzielany jest jednorazowo w pełnym wymiarze lub w maksymalnie trzech częściach, z których każda musi wynosić co najmniej 4 tygodnie. Kolejne części urlopu muszą przypadać bezpośrednia jedna po drugiej.

Urlopu udziela się na podstawie pisemnego wniosku pracownika złożonego na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem korzystania a urlopu. Może z niego skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka, dlatego też do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie,w którym należy poinformować, że drugi rodzic nie będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego w okresie, którego dotyczy wniosek, lub podać okres, w jakim z urlopu będzie korzystał drugi rodzic.

Urlop rodzicielski może być wykorzystany w tym samym czasie przez matkę i ojca dziecka, przy czym w takiej sytuacji łączny wymiar urlopu obojga rodziców nie może przekroczyć 26 tygodni.

Zatem maksymalny płatny urlop związany z rodzicielstwem może trwać od 52 (w przypadku jednego dziecka) do 71 tygodni (w przypadku pięcioraczków lub większej liczby dzieci).

Najpierw 100%, a potem 60% wynagrodzenia...

W czasie, gdy pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopie rodzicielskim, otrzymuje on zasiłek macierzyński. Zasiłek wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wysokość zasiłku wynosi:

 • 100% wynagrodzenia – za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Zatem pełnopłatny urlop macierzyński w przypadku urodzenia/przyjęcia na wychowanie jednego dziecka wynosi 26 tygodni.
 • 60% wynagrodzenia – za okres urlopu rodzicielskiego, czyli za dodatkowe 26 tygodni urlopu.

...albo 80% od pierwszego dnia urlopu

W przypadku gdy pracownica w ciągu 14 dni po porodzie złoży wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego (urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) w pełnym wymiarze oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, będzie ona otrzymywać zasiłek macierzyński w wysokości 80% wynagrodzenia przez cały okres urlopu.
W przypadku rezygnacji z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego w całości lub w części, pracownica otrzyma jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do wysokości 100% za okres wykorzystanego urlopu.
Jeśli pracownica zrezygnuje z dodatkowego urlopu na rzecz ojca dziecka, wtedy to ojciec dziecka będzie otrzymywał zasiłek macierzyński w wysokości 80% wynagrodzenia.

Zasiłek macierzyński w czasie urlopu ojcowskiego

Zasiłek wypłacany ojcom przebywającym na urlopie ojcowskim wynosi 100% wynagrodzenia.

26.07.2013

Nowe wysokości składek za pracowników młodocianych od 1 czerwca 2013 r. - Strona 27

Wynagrodzenie pracownika młodocianego, będące podstawą składek ubezpieczeniowych, nie może być niższe niż:

 • 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 1 roku nauki
 • 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2 roku nauki
 • 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 3 roku nauki

W związku z powyższym w okresie od 1 czerwca do 31 maja 2013 r. minimalna podstawa wymiaru składek pracowników młodocianych wynosi:

 • 149,60 zł w 1 roku nauki
 • 187,00 zł w 2 roku nauki
 • 224,40 zł w 3 roku nauki
06.06.2013

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne na urlopie wychowawczym 2 2013 r. - Strona 245, 351

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym jest 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Do końca lutego 2013 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób przebywających na urlopie wychowawczym wynosiła 2 106,13 zł (60% z kwoty 3 510,22 zł – kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2012 r.).

Od 1 marca do 31 maja 2013 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób przebywających na urlopie wychowawczym wynosi 2 214,18 zł (60% z kwoty 3 690,30 zł – kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2013 r.).

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób przebywających na urlopie wychowawczym wynosi 2 244,03 zł (60% z kwoty 3 740,05 zł – kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2013 r.).

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest równowartość kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, czyli obecnie 620 zł.

01.06.2013

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych w 2013 r. - Strona 38

W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. obowiązują następujące wysokości dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej:

 • 600,00 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności (50% minimalnego wynagrodzenia)
 • 1 500,00 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (125% minimalnego wynagrodzenia)
 • 2 700,00 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności (170% minimalnego wynagrodzenia).

W przypadku zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, a także osób niewidomych wysokość dofinansowania jest wyższa od kwot podanych powyżej o 40% minimalnego wynagrodzenia.

06.02.2013

Diety w podróży służbowej, koszty dojazdów, ryczałt za nocleg itp. w 2013 r. - str. 271, 274

W 2013 r. wysokość diety przysługującej pracownikowi podczas podróży służbowej wynosi 30 zł.

Począwszy od 1 stycznia 2013 r. wysokość diety pomniejsza się o zapewnione posiłki zgodnie z poniższym:

 • 25% - jeśli pracownikowi zapewniono śniadanie
 • 50% - jeśli pracownikowi zapewniono obiad
 • 25% - jeśli pracownikowi zapewniono kolację.

W związku ze wzrostem wysokości diety służbowej wyższa jest również kwota ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu w trakcie podróży służbowej, która wynosi 6 zł, oraz ryczałt za nocleg, który wynosi 45,00 zł.

06.02.2013

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2013 r. - Strona 200

W 2013 r. podstawą do obliczenia wysokości odpisów na ZFŚS jest taka sama kwota jak w roku poprzednim, czyli 2 917,14 zł. Wysokość podstawowego odpisu na jednego pracownika to 37,5% podstawy, czyli 1 093,93 zł. Oto aktualne wysokości odpisów:

 • odpis na jednego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze (50% podstawy) - 1 458 zł.
 • odpis na jednego młodocianego w pierwszym roku nauki (5% podstawy) - 145,86 zł
 • odpis na jednego młodocianego w drugim roku nauki (6% podstawy) - 175,03 zł
 • odpis na jednego młodocianego w trzecim roku nauki (7% podstawy) - 204,20 zł
 • odpis na każdą osobę ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (43,75% podstawy) - 1 276,25 zł
 • odpis na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalna zakładu pracy może być zwiększony o 6,25%, czyli 182,32 zł

06.02.2013

Kwoty wolne od potrąceń w 2013 r. - str. 190

Oto wysokość kwot wolnych od potrąceń przymusowych obowiązujących w 2013 r.:

Rodzaj potrąceniaPodstawowe KUP z ulgąPodstawowe KUP bez ulgiPodwyższone KUP z ulgąPodwyższone KUP bez ulgi
Zaległości egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych, oprócz alimentów 1 181,38 1 135,38 1 186,38 1 139,38
Zaliczki pieniężne (75%) 886,04 851,54 889,79 854,54
Kary pieniężne (90%) 1 063,24 1 021,84 1 067,74 1 025,44

06.02.2013

Dodatek za rozłąkę w 2013 roku - str. 185

W związku ze zmianą wysokości diety służbowej w 2013 r. zmianie uległa również wysokość dodatku za rozłąkę. Obecnie zarówno wysokość diety, jak i dodatku za rozłąkę wynosi 30 zł.

28.01.2013

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2013 r. - str. 230

W 2013 r. współczynnik ekwiwalentowy za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wynosi 21.

28.01.2013

Wymiar czasu pracy w 2013 r. - str. 143

Oto miesięczny wymiar czasu pracy obowiązujący w 2013 r.:

MiesiącWymiar
czasu pracy
Ilość dni
roboczych
Ilość dni
wolnych
Styczeń 176 22 9
Luty 160 20 8
Marzec 168 21 10
Kwiecień 168 21 9
Maj 160 20 11
Czerwiec 160 20 10
Lipiec 184 23 8
Sierpień 168 21 10
Wrzesień 168 21 9
Październik 184 23 8
Listopad 152 19 11
Grudzień 160 20 11
Razem 2008 251 114

Całkowity wymiar czasu pracy w 2013 r. wynosi 2008 dni, a liczba dni roboczych w tym roku to 251.

07.01.2013

Minimalne wynagrodzenie w 2013 roku - str. 44, 167

Od 1 stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1600 zł brutto. W pierwszym roku pracy można wypłacać pracownikowi 80% wynagrodzenia minimalnego, czyli 1 280 zł.

07.01.2013


Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Kup teraz

Pobierz katalog

BL Plus Aktualizacje

Idź do BL Puls - Aktualizacje »

Zobacz wszystkie książki »

Rabaty ilościowe

2 książki – 5%
3-4 książki – 8%
5-10 książek – 12%
Więcej niż 10 książek – zapytaj o rabat!

Aktualności