Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies). Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na ich użycie. Jeśli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ciasteczek, możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.   Dowiedz się więcej >>

close

Jednoosobowa firma - wydanie 14

 

Zasiłek macierzyński - str. 333

Wysokość zasiłku

Aby uzyskać pełną kwotę zasiłku, należy odprowadzać składki na ubezpieczenie chorobowe przez co najmniej 12 miesięcy. W przypadku odprowadzania składek przez okres krótszy od 12 miesięcy przysługuje zasiłek w minimalnej wysokości (1 000 zł), który zostanie powiększony o 1/12 za każdy miesiąc opłacania składek przed miesiącem nabycia prawa do zasiłku.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego przez pierwsze 26 tygodni urlopu (pierwsze pół roku) stanowi 100% przychodu stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono zasadę mówiącą, że jeśli kwota zasiłku jest niższa od 1 000 zł, zasiłek zostaje wyrównany do tej kwoty, czyli do 1 000 zł.

W 2016 r. osoby opłacające składkę chorobową od minimalnej podstawy wymiaru składek (bez ulgi) otrzymają 2 099,45 zł miesięcznie. Osoby korzystające z ulgi w opłacaniu składek powinny otrzymać odpowiednio 478,91 zł, jednak kwota zasiłku zostanie wyrównana do 1 000 zł.

Wysokość zasiłku przy skorzystaniu z rocznego urlopu

W przypadku skorzystania z podstawowego, półrocznego urlopu macierzyńskiego zasiłek wyniesie 100% przychodu stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Za drugie pół roku urlopu przysługuje zasiłek w wysokości 60% przychodu stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

Jeśli jednak już na początku zdecydujesz się na roczny urlop macierzyńsko-rodzicielski, możesz otrzymywać uśredniony miesięczny zasiłek w wysokości 80% przychodu stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku, czyli w 2016 r. 1 679,56 zł miesięcznie (składki bez ulgi).

Opłacanie składek w czasie pobierania zasiłku

W w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie opłaca się składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Należy jednak opłacać pełną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, chyba że otrzymujesz zasiłek macierzyński w wysokości nie większej niż 1 000 zł.

07.01.2016.Limity podatkowe obliczane na podstawie kursu EUR - str. 84, 90, 92, 95, 175, 252

Informacje o aktualnych limitach podatkowych (limit uprawniający do opodatkowania ryczałtem, limit dla statusu małego podatnika, limit jednorazowej amortyzacji itp.) znajdziesz na naszej stronie w części Usługi Bezpłatne / Bank Informacji / Limity podatkowe.

07.01.2016.Ulgę na nowe technologie zastępuje ulga B+R - str. 342

Od 1 stycznia 2016 r. nie można już skorzystać z ulgi na nowe technologie. Została ona zastąpiona ulgą badawczo-rozwojową (ulga B+R). W ramach ulgi badawczo-rozwojowej przedsiębiorca może odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Koszty te nazywane są kosztami kwalifikowanymi. 

Działalność B+R obejmuje w szczególności opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów i usług w celu ich dalszego udoskonalania technicznego. Zalicza się do niej również opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które mogą zostać wykorzystane do celów komercyjnych, jeśli stanowią one produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt droga.

Odliczyć można koszty kwalifikowane, czyli koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, do których zalicza się:

- wynagrodzenia i składki (w części finansowanej przez pracodawcę) pracowników pracujących przy prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej

- koszty zakupu materiałów i surowców związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,

- koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i podobnych usług,

- koszty zakupu wyników badań naukowych wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową

- koszty korzystania z aparatury naukowo-badawczej (wyłącznie na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej) na podstawie umowy

- amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej, z wyjątkiem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali.

Koszty kwalifikowane odlicza się od podstawy opodatkowania, czyli od dochodu pomniejszonego o kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz innych ulg i odliczeń

Wysokość odliczenia z tytułu ulgi B+R zależy od rodzaju poniesionego kosztu oraz od wielkości przedsiębiorstwa.

Można odliczyć nie więcej niż 30% kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne (w części finansowanej przez pracodawcę) pracowników pracujących przy prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej.

Jeśli chodzi o pozostałe koszty kwalifikowane, można odliczyć 20% tych kosztów, jeśli podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą.

Pozostali podatnicy mogą odliczyć 10% wartości pozostałych kosztów kwalifikowanych.

07.01.2016.Koniec pomniejszania kosztów uzyskania przychodu o niezapłacone należności - str. 137, 192

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. zniesiono obowiązek pomniejszania kosztów uzyskania przychodu o kwotę niezpłaconych należności.

07.01.2016.Składki ubezpieczeniowe - str. 167, 319-322

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na rok 2016 wynosi 4 055 zł, a zatem podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2016 r. wynosi 2 433 zł (60%). 

Osoby, zakładają firmę po raz pierwszy lub po długiej przerwie, mają prawo do ulgi w zapłacie składek ubezpieczeniowych. Dotyczy to wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga polega na obniżeniu podstawy wymiaru składek do wartości 30% minimalnego wynagrodzenia przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności. W 2016 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1 850 zł, a zatem podstawa wymiaru składek to 555 zł.

Informacje o aktualnych składkach na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz ubezpieczenie zdrowotne znajdziesz na naszej stronie w części Usługi Bezpłatne / Bank Informacji / Składki ubezpieczeniowe - działalność gospodarcza.

07.01.2016.Centrum Obsługi podatnika i asystent podatkowy

Od kilku miesięcy początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy w tzw. centrum obsługi podatnika. Centra obsługi podatnika działają niezależnie od urzędów skarbowych. Na razie jest ich jeszcze niewiele, ponieważ zaczęły one powstawać we wrześniu 2015 r.

Centra obsługi podatnika tworzone są z reguły przy urzędach skarbowych, jednak nie w każdym urzędzie skarbowym dostępne będzie takie centrum.

Pomoc w każdej placówce

Najważniejsze jest jednak to, że w celu uzyskania pomocy lub porady nie trzeba kontaktować się z centrum obsługi podatnika w urzędzie skarbowym, do którego podatnik jest przypisany. Pomoc można uzyskać w dowolnym centrum na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Asystent podatkowy

Pomocą w centrach obsługi podatnika służą tzw. asystenci podatkowi.

Jeszcze przed założeniem firmy asystent podatkowy może pomóc w wyborze formy opodatkowania. Poinformuje on także o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie podatków i ubezpieczeń.

Po założeniu firmy przedsiębiorca może uzyskać porady i pomoc w wypełnianiu dokumentów i deklaracji, jak również informacje o terminach składania poszczególnych deklaracji, warunkach korzystania z ulg podatkowych itp.

Do zadań asystenta podatkowego nie należy jednak wypełnianie deklaracji za podatnika, sporządzanie pism czy prowadzenie rachunkowości firmy. Jego zadaniem jest informowanie i doradzanie.

Bezpłatnie przez 18 miesięcy

Pomoc asystenta podatkowego jest bezpłatna i można z niej korzystać w ciągu pierwszych 18 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

07.01.2016.

 

Proporcjonalne odliczanie podatku VAT naliczonego - str. 263

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. nastąpiła bardzo istotna zmiana w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego - tzw. odliczenie proporcjonalne. Stosuje się je w przypadku gdy zakupiony towar lub usługa są wykorzystywane zarówno na potrzeby działalności gospodarczej, jak i na inne potrzeby - wtedy można odliczyć taką część podatku naliczonego, jaka przypada na wykorzystanie w działalności gospodarczej. Proporcję wykorzystania ustala się na bieżący rok w oparciu o dane za rok poprzedni i jest ona nazywana prewspółczynnikiem.

Mówiąc w uproszczeniu, jeśli np. laptop jest wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej w 60%, a w 40% na inne potrzeby, można odliczyć tylko 60% podatku VAT naliczonego z faktury zakupu laptopa. 

Proporcjonalne odliczenie podatku VAT z zastosowaniem prewspółczynnika stosuje się pod warunkiem, że:

- towar lub usługa zostały zakupione do wykorzystania zarówno
w działalności gospodarczej, jak i poza nią

- towar lub usługa nie zostały zakupione do celów osobistych

- towar lub usługa nie są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej działalności

- towar lub usługa nie będą wykorzystywane do bezpłatnego użycia samochodów, z wyjątkiem działalności gospodarczej niepodlegającej opodatkowaniu.

Proporcję wykorzystania nabywanych towarów i usług na potrzeby działalności określa się procentowo w oparciu o dane za poprzedni rok i zaokrągla w górę do najbliższej liczby całkowitej. Jeśli wyniesie ona np. 77,3%, prewspółczynnik zaokrągla się do 78%.

Proporcję można obliczyć na przykład w oparciu o:

- średnią liczbę godzin w roku przeznaczoną na prace związane z działalności gospodarczą

- roczny obrót z działalności gospodarczej

- średnią powierzchnię w ciągu roku wykorzystywaną do działalności gospodarczej.

Jeśli rozpoczynasz działalność w trakcie roku podatkowego i niemożliwe jest ustalenie proporcji w oparciu o dane za rok poprzedni, wysokość prewspółczynnika należy ustalić szacunkowo w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego i udokumentować to protokołem.

Jeśli prewspółczynnik wynosi nie więcej niż 2 %, można uznać, że proporcja wynosi 0%. Jeśli zaś prewspółczynnik jest większy od 98%, można uznać, że proporcja wynosi 100%.

Prewspółczynnik ustalony na dany rok w oparciu o dane z poprzedniego roku jest współczynnikiem wstępnym. Po zakończeniu roku, w styczniu, należy obliczyć proporcję ponownie na podstawie danych z tego roku i odpowiednio skorygować podatek naliczony – na plus lub na minus. Korektę rozlicza się w deklaracji za styczeń lub za pierwszy kwartał następnego roku za rok poprzedni. 

07.01.2016

 

Można odliczyć 50% podatku VAT od paliwa do samochodów wykorzystywanych do celów mieszanych - str. 268

Tak jak zapowiadaliśmy w książce, począwszy od 1 lipca 2015 r. można odliczać 50% podatku VAT od wydatków poniesionych na paliwo do samochodów używanych do tzw. celów mieszanych, czyli zarówno na potrzeby prywatne, jak i na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, i nieprowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

06.07.2015Rozliczanie podatku VAT z tytułu ulgi na złe długi - str. 278

Począwszy od 1 lipca 2015 r. można skorzystać z tzw. ulgi na złe długi w sytuacji, gdy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem istnieją powiązania kapitałowe, personalne lub majątkowe. Wcześniej tego typu powiązania uniemożliwiały skorzystanie z tej ulgi.

Ponadto jednoznacznie zniesiono obowiązek korygowania odliczenia podatku VAT z tytułu faktur, w przypadku których upłynął 150 dzień po terminie płatności, jeśli w ostatnim dniu miesiąca dłużnik znajdował się w likwidacji lub upadłości. Wcześniej sytuacja w tej kwestii była niejasna, a różne organy zajmowały różne stanowiska w tej sprawie.

06.07.2015Procedura odwrotnego obciążenia VAT - str. 235

Począwszy od 1 lipca 2015 r. obowiązuje nowa zasada związana z obciążeniem odwrotnym, czyli z sytuacją, w której to nabywca jest odpowiedzialny za rozliczenie podatku należnego od zakupionej usługi lub towaru (czyli rozlicza zarówno podatek należny, jak i naliczony). Od 1 lipca mechanizm obciążenia odwrotnego można bowiem zastosować wyłącznie w stosunku do nabywcy będącego podatnikiem VAT czynnym, a nie również w stosunku do podatnika VAT zwolnionego, jak miało to miejsce wcześniej (musieli oni wypełniać deklarację VAT-9).

Poza tym od tej daty rozszerzono możliwość skorzystania z procedury odwrotnego obciążenia np. o telefony komórkowe, laptopy, konsole do gry itp., jeśli wartość dostawy przekracza 20 000 zł netto.

Ponadto od 1 lipca 2015 r. wprowadzono obowiązek składania informacji podsumowujących o dokonanych transakcjach sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia. Obowiązek taki spoczywa na dostawcy. Informację podsumowującą należy składać za takie same okresy jak deklaracje rozliczeniowe VAT i w tym samym terminie. Służą do tego druki VAT-27 i VAT-27K (korekta).

06.07.2015Niższa składka na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r. - str. 167, 320

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. ulega zmianie wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe - dotyczy to firm jednoosobowych oraz przedsiębiorców zatrudniających nie więcej niż 9 osób. Nowa wysokość składki wynosi 1,80% (wcześniej 1,93%).

Oznacza to, że w przypadku właścicieli jednoosobowych firm niekorzystających z ulgi, którzy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (2 375,40 zł), składka wyniesie 42,76 zł.

Osoby korzystające z ulgi, opłacające składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy 30% minimalnego wynagrodzenia (525 zł), zapłacą składkę w wysokości 9,45 zł.

31.03.2015

 


Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Kup teraz

Pobierz katalog

BL Plus Aktualizacje

Idź do BL Puls - Aktualizacje »

Zobacz wszystkie książki »

Rabaty ilościowe

2 książki – 5%
3-4 książki – 8%
5-10 książek – 12%
Więcej niż 10 książek – zapytaj o rabat!

Aktualności