Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies). Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na ich użycie. Jeśli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ciasteczek, możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.   Dowiedz się więcej >>

close

Jednoosobowa firma - wydanie 15

 

Składki ubezpieczeniowe - str. 75, 322, 323

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na rok 2017 wynosi 4 263 zł, a zatem podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2017 r. wynosi 2 557,80 zł (60%). 

Osoby, zakładają firmę po raz pierwszy lub po długiej przerwie, mają prawo do ulgi w zapłacie składek ubezpieczeniowych. Dotyczy to wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga polega na obniżeniu podstawy wymiaru składek do wartości 30% minimalnego wynagrodzenia przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności. W 2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2 000 zł, a zatem podstawa wymiaru składek to 600 zł.

Informacje o aktualnych składkach na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz ubezpieczenie zdrowotne znajdziesz na naszej stronie w części Usługi Bezpłatne / Bank Informacji / Składki ubezpieczeniowe - działalność gospodarcza.

Ostatnia aktualizacja: 02.01.2017.

 

Stawki karty podatkowej - str. 82

Informacje o wysokości stawek podatkowych obowiązujących w 2017 r. znajdziesz w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 października 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 02.01.2017.

 

Limit obrotów - karta podatkowa - str. 83

Niektóre usługi objęte kartą podatkową mogą być świadczone prawie wyłącznie dla ludności, nie dla firm. Dotyczy to m.in. usług budowlanych, instalacyjnych, cyklinowania, zduństwa, odgrzybiania budynków i studniarstwa. Określenie „prawie wyłącznie” jest tu ważne, ponieważ przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową mogą świadczyć te usługi także na rzecz innych podmiotów, jednak tylko do określonego limitu obrotów. W 2017 r. limit ten wynosi 63 910 zł, podobnie jak w ubiegłym roku. Przychody powyżej tego limitu muszą być opodatkowane według zasad ogólnych.

Ostatnia aktualizacja: 02.01.2017. Limity podatkowe - str. 86, 97, 98, 106, 254

Informacje o limitach podatkowych obowiązujących w 2017 r. dotyczących m.in. kwartalnego opłacania podatku, prowadzenia księgo przychodów i rozchodów, statusu małego podatnika, jednorazowej amortyzacji, zwolnienia z podatku VAT  itp. znajdziesz na naszej stronie w części Usługi Bezpłatne / Bank Informacji / Limity podatkowe.

Ostatnia aktualizacja: 02.01.2017. 

 

Kasa fiskalna - str. 289

Limit kwotowy zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej dla osób rozpoczynających i kontynuujących działalność został utrzymany - w 2017 r. wynosi on 20 000 zł i obowiązuje do 31.12.2017 r.

Zwolnienie pod warunkiem zapłaty na rachunek bankowy

W przypadku następujących czynności:

  • dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłka kurierską)
  • świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych

obowiązuje zwolnienie z kasy fiskalnej, o ile dostawca/usługodawca otrzyma w całości zapłatę za dostarczony towar lub wykonaną usługę na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę będzie jednoznacznie wynikało, jakiej transakcji dana zapłata dotyczy i kto był odbiorcą danej transakcji (dane nabywcy łącznie z adresem).
Aby powyższe zwolnienie miało zastosowanie, podatnik musi upoważnić bank lub kasę oszczędnościowo-kredytową, w której posiada rachunek, na który dokonywana jest zapłata za towary lub usługi, do przekazywania urzędowi skarbowemu informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku. Upoważnienie takie sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje bank, a drugi właściwy urząd skarbowy.

Zwolnienie dla usług wykonywanych przez osoby niewidome

W 2017 r. wprowadozno zwolnienie z kasy fiskalnych dla usług wykonywanych osobiście przez osoby niewidome posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego.

Ostatnia aktualizacja: 02.01.2017. Nowy limit zwolnienia z podatku VAT - str. 98

Od 1 tycznia 2017 r. obowiązuje nowy limit zwolnienia z podatku VAT - 200 000 zł (poprzednio 150 000 zł). Oznacza to, że podatnikiem VAT obowiązkowo zostaje się po przekroczeniu obrotu w wysokości 200 000 zł.

Ostatnia aktualizacja: 02.01.2017

 

Przez pierwszy rok działalności wyłącznie miesięczne deklaracje VAT - str. 298

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje zasada mówiąca, że przez pierwszy rok od daty zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny nie można składać kwartalnych deklaracji VAT. Oznacza to, że aby móc skorzystać z kwartalnego rozliczania się z podatku VAT, przez pierwsze 12 miesięcy, licząc od miesiąca rejestracji dla potrzeb podatku VAT, nalezy składać deklaracje miesięczne. Poza tym kwartalne deklaracje VAT mogą składać wyłącznie mali podatnicy, zob. poniżej.

Ostatnia aktualizacja: 02.01.2017Deklaracje VAT kwartalne tylko dla małych podatników - str. 299

Począwszy od 2017 roku deklaracje kwartalne mogą składać wyłącznie mali podatnicy, czyli podatnicy, których obrót w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył równowartości 1 200 000 zł. Pozostali podatnicy muszą składać deklaracje miesięczne.

Ostatnia aktualizacja: 02.01.2017

 

Informacja podsumowująca VAT-UE co miesiąc i tylko elektronicznie - str. 313

Od 1 stycznia 2017 r. informacje podsumowujące na formularzu VAT-UE składa się co miesiąc w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy od dokonanych transakcji.
Formularz VAT-UE przesyła się do urzędu skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając z portalu www.e-deklaracje.gov.pl.
Jeśli w danym miesiącu nie dokonywałeś żadnych transakcji wewnątrzwspólnotowych objętych obowiązkiem sprawozdawczym, nie składasz deklaracji za ten okres.

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2017Wydatki powyżej 15 000 zł opłacone gotówką - str. 136

Od 1 tycznia 2017 r. nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatków powyżej 15 000 zł zapłaconych gotówką. Aby wydatki takie można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, muszą one zostać opłacone przelewem na rachunek bankowy.

Ostatnia aktualizacja: 02.01.2017Kwota wolna od podatku - str. 185

W 2017 r. wprowadzono nowe zasady dotyczące kwoty wolnej od podatku. Obecnie jej wysokość jest uzależniona od wysokości dochodów uzyskanych w ciągu roku.

W przypadku dochodu rocznego wynoszącego:

  • do 6 600 zł: kwota wolna od podatku wynosi 1 188 zł. Oznacza to, że jeśli twój dochód roczny nie przekroczy kwoty 6 600 zł, w ogólne nie zapłacisz podatku dochodowego.
  • powyżej 6 600 zł do 11 000 zł: 1188 zł minus kwota obliczona według wzoru: 631,98 zł × (twój dochód – 6 600 zł) / 4 400 zł.
Załóżmy, że twój dochód roczny wyniósł 10 000 zł. W takim wypadku kwotę wolną od podatku obliczamy następująco:
Krok 1: 631,98 × (10 000 – 6 600) / 4 400 = 488,35
Krok 2: 1188 – 488,35 = 699,65
Zatem kwota wolna od podatku wynosi 699,35 zł.
  • powyżej 11 000 zł do 85 528 zł: kwota wolna od podatku wynosi 556,02 zł
  • powyżej 85 528 zł do 127 000 zł: 556,02 zł minus kwota obliczona według wzoru: 556,02 zł × (twój dochód – 85 528 zł) / 41 472 zł.
Załóżmy, że twój dochód roczny wyniósł 100 000 zł. W takim wypadku kwotę wolną od podatku obliczamy następująco:
Krok 1: 556,02 × (100 000 – 85 528) / 41 472 = 194,03
Krok 2: 556,02 – 194,03 = 361,99
Zatem kwota wolna od podatku wynosi 361,99 zł.
  • w przypadku dochodu rocznego ponad 127 000 zł kwota wolna od podatku nie przysługuje.

Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy

Płacąc comiesięczną zaliczkę na podatek dochodowy, nie płacisz podatku do momentu przekroczenia dochodu w wysokości 3 089 zł. Oznacza to, że możesz odjąć ulgę podatkową w wysokości obowiązującej w poprzednich latach, czyli 556,02 zł. Ostateczną wysokość kwoty wolnej od podatku należy rozliczyć w zeznaniu rocznym – w zależności od wysokości dochodu rocznego (zgodnie z jednym z powyższych wzorów).

Jeśli z góry wiesz, że twój dochód roczny przekroczy 127 000 zł, czyli granicę dochodu, powyżej której kwota wolna nie przysługuje, możesz płacić zaliczkę na podatek dochodowy obliczoną od pierwszej złotówki dochodu. Nie będziesz wtedy musiał dopłacać podatku w związku z rozliczeniem rocznym.

Obliczenie podatku rocznego w przypadku podatku progresywnego

  • Dochód do 85 528 zł: 18 % kwoty uzyskanego dochodu minus kwota wolna od podatku
  • Dochód powyżej 85 528 zł: 15 395,04 zł + 32% od nadwyżyki ponad 85 528 zł minus kwota wolna od podatku.
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2017
Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Kup teraz

Pobierz katalog

BL Plus Aktualizacje

Idź do BL Puls - Aktualizacje »

Zobacz wszystkie książki »

Rabaty ilościowe

2 książki – 5%
3-4 książki – 8%
5-10 książek – 12%
Więcej niż 10 książek – zapytaj o rabat!

Aktualności