Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies). Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na ich użycie. Jeśli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ciasteczek, możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.   Dowiedz się więcej >>

close

Pracownicy - wydanie 5

 

Kwota wolna od podatku - str. 174

W 2017 r. wprowadzono nowe zasady dotyczące kwoty wolnej od podatku. Obecnie jej wysokość jest uzależniona od wysokości dochodów uzyskanych w ciągu roku.

W przypadku dochodu rocznego wynoszącego:

 • do 6 600 zł: kwota wolna od podatku wynosi 1 188 zł. Oznacza to, że jeśli twój dochód roczny nie przekroczy kwoty 6 600 zł, w ogólne nie zapłacisz podatku dochodowego.
 • powyżej 6 600 zł do 11 000 zł: 1188 zł minus kwota obliczona według wzoru: 631,98 zł × (twój dochód – 6 600 zł) / 4 400 zł.
 • powyżej 11 000 zł do 85 528 zł: kwota wolna od podatku wynosi 556,02 zł
 • powyżej 85 528 zł do 127 000 zł: 556,02 zł minus kwota obliczona według wzoru: 556,02 zł × (twój dochód – 85 528 zł) / 41 472 zł.
 • w przypadku dochodu rocznego ponad 127 000 zł kwota wolna od podatku nie przysługuje.

Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy

Wyliczając comiesięczną zaliczkę na podatek dochodowy, do momentu przekroczenia przez pracownika dochodu 85 528 zł pracodawca oblicza zaliczkę na podatek dochodowy tak jak w poprzednich latach, czyli odejmuje ulgę podatkową (kwotę wolną od podatku) w wysokości 46,33 zł. Po przekroczenie powyższej granicy dochodów, co wiąże się z koniecznością zastosowania stawki podatku 32%, pracodawca nie pomniejsza już zaliczki na podatek dochodowy o kwotę wolną od podatku.

Pracownik może złożyć pracodawcy oświadczenie, że za dany rok podatkowy jego dochody przekroczę kwotę 85 528 zł i wtedy pracodawca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku nie odlicza kwoty wolnej od podatku.

Obliczenie podatku rocznego

 • Dochód do 85 528 zł: 18 % kwoty uzyskanego dochodu minus kwota wolna od podatku
 • Dochód powyżej 85 528 zł do 127 000 zł: 15 395,04 zł + 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota wolna od podatku
 • Dochód powyżej 127 000 zł: 15 395,04 zł + 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł.

12.01.2017Zmiany dotyczące umów o pracę - str. 41 - 63

Dnia 22 lutego 2016 r. wchodzą w życie zmienione przepisy Kodeksu pracy dotyczące zawierania umów o pracę. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Rodzaje możliwych umów o pracę

Począwszy od 22 lutego 2016 r. Kodeks pracy przewiduje tylko 3 rodzaje umów o pracę:

 • umowa na okres próbny
 • umowa na czas określony
 • umowa na czas nieokreślony

Oznacza to, że nie można już zawrzeć z pracownikiem umowy na czas wykonania określonej pracy lub umowy na zastępstwo. Umowy te traktuje się obecnie jako umowę na czas określony.

Umowa o pracę na okres próbny

Od 22 lutego 2016 r. obowiązują poniższe zasady zawierania umów o pracę na okres próbny:

 • umowę na okres próbny można zawrzeć na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (tutaj nie nastąpiła zmiana) – w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia na danym stanowisku
 • kolejną umowę na okres próbny z tym samym pracownikiem można zawrzeć w sytuacji, gdy: 1) pracownik ma być zatrudniony na innym stanowisku o innym zakresie obowiązków; 2) po upływie co najmniej trzech lat od zawarcia pierwszej umowy, jeśli pracownik ma nadal wykonywać te same obowiązki. W tym przypadku możliwe jest jednak tylko jedno ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem.

Umowa o pracę na czas określony

Nadal będzie można zawrzeć nie więcej niż 3 umowy na czas określony z tym samym pracownikiem (ewentualna czwarta umowa będzie traktowana jako umowa na czas nieokreślony). Ograniczono jednak czas trwania zatrudnienia na podstawie umów na czas określony – zgodnie z nowymi przepisami może ono trwać nie dłużej niż 33 miesiące, niezależnie od liczby zawartych umów na czas określony.

Od powyższej zasady przewidziano wyjątki. Nie musi ona mieć zastosowania w sytuacji, gdy zawarcie kolejnej umowy na czas określony jest umotywowane okolicznościami szczególnymi, takimi jak występowanie rzeczywistego okresowego zapotrzebowania na pracę. Ponadto muszą tu występować okoliczności szczególne w postaci konieczności zawarcia umowy w celu zastępstwa innego, nieobecnego pracownika, w celu wykonania prac sezonowych lub dorywczych bądź w celu wykonywania pracy na okres kadencji. Dlatego też w umowie o pracę zawieranej na okres dłuży niż 33 miesiące należy podać powód, dla którego umowa zawierana jest na dłuższy okres.

Zasady dotyczącej zatrudnienia na umowę na czas określony przez okres nie dłuższy niż 33 miesiące nie stosuje się w przypadku umowy zawartej w celu zastępstwa – Kodeks pracy nie ogranicza okresu trwania zastępstwa za innego pracownika, zatem w tym przypadku umowa w celu zastępstwa może trwać dłużej niż 33 miesiące, w zależności od długości nieobecności pracownika zastępowanego. Z tych samych powodów w przypadku umowy w celu zastępstwa nie obowiązuje zasada ograniczająca liczbę umów o pracę na czas określony do trzech.

Począwszy od 26 lutego 2016 r. okres wypowiedzenia umowy na czas określony - wcześniej nieuregulowany - jest taki sam jak w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony, czyli zależy od okresu zatrudnienia. Oznacza to, że w przypadku zatrudnienia trwającego:

 • krócej niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie
 • co najmniej 6 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc
 • co najmniej 3 lata okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

 Różnica w porównaniu do umowy o pracę polega na tym, że wypowiadając umowę o pracę na czas określony, nie trzeba podawać przyczyny wypowiedzenia. Nie trzeba również konsultować wypowiedzenia umowy z zakładową organizacją związkową. 

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Od 22 lutego 2016 r. pracodawca ma prawo zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. Wcześniej pracownik musiał na to wyrazić zgodę. Oczywiście nadal pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za okres, w którym jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

03.02.2016

 

Nowe zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia w przypadku kilku umów z tym samym pracownikiem - str. 89

Do końca 2015 r. było tak, że w przypadku zawierania przez kilku umów zlecenia z tym samym pracownikiem pracodawca opłacał składki na ubezpieczenia społeczne tylko od jednej umowy – najczęściej od tej, której kwota była najniższa. 

Składki liczone co najmniej od podstawy 1 850 zł

Od 1 stycznia 2016 r. nie można już w ten sposób unikać płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, wprowadzono bowiem zasadę, zgodnie z którą wynagrodzenie zleceniobiorcy wynikające z kilku umów zlecenia musi być sumowane, a podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne jest co najmniej kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2016 r. kwota 1 850 zł brutto.

Jeśli łączne wynagrodzenie z kilku umów nie przekracza kwoty 1 850 zł

Oznacza to, że w przypadku kilku umów zlecenia, których łączna kwota nie przekracza 1 850 zł brutto, podstawą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne są pełne kwoty wynagrodzenia z wszystkich umów.

Jeśli łączne wynagrodzenie z kilku umów przekracza kwotę 1 850 zł

W przypadku kilku umów, które łącznie przekraczają kwotę 1 850 zł, obowiązkowemu składkowaniu podlega wynagrodzenie z umów, których łączna kwota wynosi co najmniej 1 850 zł. Jeśli np. zleceniobiorca ma 3 umowy: jedną na kwotę 800 zł, drugą na 1100 zł, a trzecią na 1300 zł, składki należy odprowadzić co najmniej od umowy pierwszej i drugiej (800 zł + 1100 zł = 1900 zł – rozwiązanie najkorzystniejsze dla pracodawcy), ponieważ ich suma przekracza wartość minimalnego wynagrodzenia. Od trzeciej umowy nie trzeba już opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Oczywiście nadal obowiązuje warunek, że zleceniobiorca musi udowodnić, iż ma opłacane składki na ubezpieczenia społeczne przez innego pracodawcę.

Pracodawca może odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne od wszystkich trzech umów.

Należy pamiętać, że nie można oskładkowywać umów częściowo, tzn. naliczyć składki tylko od części wynagrodzenia zapisanego w umowie, tak aby nie przekroczyć granicy 1 850 zł.

Jeśli chodzi o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, nadal musi ono być odprowadzane od każdej umowy.

20.01.2016

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2016 r. - str. 232

W 2016 r. współczynnik ekwiwalentowy za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wynosi 20,67.

20.01.2016

 

Minimalne wynagrodzenie w 2016 r. - str. 44, 169

Od 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1 850 zł brutto. W pierwszym roku pracy można wypłacać pracownikowi 80% wynagrodzenia minimalnego, czyli 1 480 zł.

20.01.2016Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski i wychowawczy - Strona 235-240

Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem. Zlikwidowano dodatkowy urlop macierzyński oraz dodatkowy urlop rodzicielski na warunkach urlopu macierzyńskiego, a wydłużono urlop rodzicielski.

Urlop macierzyński

Obecnie urlop macierzyński przysługuje w wymiarze 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka (31 tygodni w przypadku urodzenia dwójki dzieci, 33 tygodnie – trójki dzieci, 35 tygodni – czwórki dzieci i 37 tygodni – pięciu i więcej dzieci przy jednym porodzie). Po tym okresie można skorzystać z urlopu rodzicielskiego wynoszącego 32 tygodnie w przypadku rodzenia jednego dziecka oraz 34 tygodnie w pozostałych przypadkach.

14 tygodni urlopu macierzyńskiego musi zostać obowiązkowo wykorzystane przez matkę dziecka, jednak w wyjątkowych sytuacjach, np. jeśli matka dziecka przebywa w szpitalu, urlop macierzyński może wykorzystać ojciec dziecka lub osoba bliska.

Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski przysługuje bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i można go wykorzystać maksymalnie w 4 częściach, w pełnym lub niepełnym wymiarze – nie później niż do ukończenia przez dziecko 6. roku życia.  

Z urlopu rodzicielskiego można zrezygnować w każdym czasie – za zgodą pracodawcy.

Wysokość zasiłku

Nie zmieniła się wysokość wypłacanego zasiłku macierzyńskiego: przez pierwsze 26 tygodni urlopu przysługuje zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru składek (wynagrodzenia), a przez kolejne 26 tygodni – zasiłek w wysokości 60% podstawy wymiaru składek. Jeśli matka dziecka z góry zdecyduje się na urlop rodzicielski łączny roczny urlop rodzicielski, może ona otrzymywać zasiłek w wysokości 80% wynagrodzenia przez cały okres 12 miesięcy.

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. minimalna kwota zasiłku to 1 000 zł. Jeśli przysługujący rodzicowi zasiłek jest niższy, zostanie on wyrównany do tej minimalnej kwoty.

Rodzice mogą podzielić się czasem pobierania zasiłku bez względu na podstawę zatrudnienia.

Termin złożenia wniosku o urlop

Przedłużono termin złożenia wniosku o urlop rodzicielski z 14 do 21 dni. Jeśli wniosek zostanie złożony nie później niż 21 dni po porodzie matka dziecka, która złożyła wniosek o wykorzystanie łącznie 52 tygodni urlopu, może podzielić się pracownikiem – ojcem dziecka urlopem rodzicielskim lub prawem do pobierania zasiłku macierzyńskiego. W takiej sytuacji wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego (ojciec) w części lub w całości oraz o rezygnację z urlopu rodzicielskiego (matka) należy złożyć pracodawcy w ciągu 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu (ojciec) lub powrotem do pracy (matka).

Połączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

Wykorzystanie urlopu rodzicielskiego można łączyć z wykonywaniem pracy, jednak wymiar czas pracy nie może przekroczyć pół etatu. W takim wypadku urlop rodzicielski zostanie proporcjonalnie wydłużony. Łączny okres, przez który można łączyć urlop rodzicielski z pracą na część etatu wynosi 64 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 68 tygodni w pozostałych przypadkach.

Urlop ojcowski

Począwszy od 2016 r. ojciec dziecka może wykorzystać urlop ojcowski do czasu ukończenia przez dziecko wieku dwóch lat. Urlop ojcowski można podzielić na dwie części.

Urlop wychowawczy

Obecnie urlop wychowawczy można wykorzystać do czasu ukończenia przez dziecko 6. roku życia. Wydłużono także termin złożenia wniosku o udzielenie urlopu – wniosek taki należy złożyć nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem

Od stycznia 2016 r. rodzic może skorzystać z 16 godzin płatnego zwolnienia na opiekę nad dzieckiem. Wcześniej były to dwa dni. Obecnie rodzic może sam zadecydować, czy wykorzystać cały dzień zwolnienia, czy tylko kilka godzin.

20.01.2016Kwoty wolne od potrąceń w 2016 r. - str. 192

Oto wysokość kwot wolnych od potrąceń przymusowych obowiązujących w 2016 r.:

Rodzaj potrąceniaPodstawowe KUP z ulgąPodstawowe KUP bez ulgiPodwyższone KUP z ulgąPodwyższone KUP bez ulgi
Zaległości egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych, oprócz alimentów 1 355,69 1 308,69 1 360,69 1 313,69
Zaliczki pieniężne (75%) 1 016,77 981,52 1 020,52 985,27
Kary pieniężne (90%) 1 220,12 1 177,82 1 224,62 1 182,32

20.01.2016

 

Niższa składka na ubezpieczenie wypadkowe - Strona 330, 333

Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązuje niższa standardowa składka na ubezpieczenie wypadkowe dla pracodawców zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników - 1,80% (wcześniej 1,93%).

31.03.2015Wstępne badania lekarskie - Strona 51

Począwszy od 1 kwietnia 2015 r. wprowadzono możliwość zatrudnienia pracownika na podstawie aktualnego orzeczenia lekarskiego wystawionego u poprzedniego pracodawcy. Oznacza to, że pracodawca nie musi pokrywać kosztów badania wstępnego dla nowo zatrudnionego pracownika.

Warunkiem zatrudnienia pracownika na podstawie poprzedniego badania jest, aby warunki pracy na stanowisku pracy u poprzedniego pracodawcy były zgodne z warunkami pracy u nowego pracodawcy, a przerwa pomiędzy pierwszym a kolejnym zatrudnieniem nie przekraczała 30 dni.

25.03.2015Świadczenie pielęgnacyjne - Strona 249

Począwszy od 1 stycznia 2015 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego  wynosi 1200 zł. Od 1 stycznia 2016 r. wysokość tego świadczenia wzrośnie o 100 zł - do 1300 zł.

07.01.2015

 

Opodatkowanie używania samochodów służbowych do celów prywatnych - Strona 200

Od 1 stycznia 2015 r. wprowadzono nowe zasady opodatkowania wykorzystania samochodów służbowych do celów prywatnych pracowników. Wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych jest bowiem nieodpłatnym świadczeniem na rzecz pracownika, a takie świadczenia są opodatkowane podatkiem dochodowym. Wcześniej zasady opodatkowania tego świadczenia były niejasne i trudno było ustalić wartość świadczenia.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych opodatkowane jest ryczatłowo, a wartość świadczenia podzielono na dwie grupy w zależności od pojemności silnika samochodu służbowego - do 1600 cm3 i powyżej 1600 cm3.

Oto zryczałtowana wartość świadczenia podlegająca opodatkowaniu oraz wysokość podatku:

 • pojemność silnika do 1600 cm3: wartość świadczenia - 250 zł, wysokość podatku - 45 zł.
 • pojemność silnika powyżej 1600 cm3: wartość świadczenia - 400 zł, wysokość podatku - 72 zł.

Jeśli samochód służbowy jest wykorzystywany do celów prywatnych jedynie przez część miesiąca, wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystania samochodu w wysokości 1/30 zryczałtowanej kwoty za jeden dzień.

W przypadku gdy pracownik wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych częściowo odpłatnie, przychodem podlegającym opodatkowaniu jest różnica między zryczałtowaną kwotą świadczenia a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

07.01.2015Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych w 2015 r. - Strona 38

W 2015 r. obowiązują następujące wysokości dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych zarówno w zakładach pracy chronionej, jak i u pracodawców z otwartego rynku pracy:

 • 450,00 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności (50% minimalnego wynagrodzenia)
 • 1 125,00 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (125% minimalnego wynagrodzenia)
 • 1 800,00 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności (170% minimalnego wynagrodzenia).

W przypadku zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, a także osób niewidomych, wysokość dofinansowania jest wyższa od kwot podanych powyżej o 600 zł.

07.01.2015

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2015 r. - Strona 202

W 2015 r. podstawą do obliczenia wysokości odpisów na ZFŚS jest taka sama kwota jak w roku ubiegłym, czyli 2 917,14 zł. Wysokość podstawowego odpisu na jednego pracownika to 37,5% podstawy, czyli 1 093,93 zł. Oto aktualne wysokości odpisów:

 • odpis na jednego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze (50% podstawy) - 1 458 zł.
 • odpis na jednego młodocianego w pierwszym roku nauki (5% podstawy) - 145,86 zł
 • odpis na jednego młodocianego w drugim roku nauki (6% podstawy) - 175,03 zł
 • odpis na jednego młodocianego w trzecim roku nauki (7% podstawy) - 204,20 zł
 • odpis na każdą osobę ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (43,75% podstawy) - 1 276,25 zł
 • odpis na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalna zakładu pracy może być zwiększony o 6,25%, czyli 182,32 zł

07.01.2015


Kwoty wolne od potrąceń w 2015 r. - str. 192

Oto wysokość kwot wolnych od potrąceń przymusowych obowiązujących w 2015 r.:

Rodzaj potrąceniaPodstawowe KUP z ulgąPodstawowe KUP bez ulgiPodwyższone KUP z ulgąPodwyższone KUP bez ulgi
Zaległości egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych, oprócz alimentów 1 286,16 1 239,16 1 291,16 1 244,16
Zaliczki pieniężne (75%) 964,62 929,37 968,37 933,12
Kary pieniężne (90%) 1 157,54 1 115,24 1 162,04 1 119,74

07.01.2015

 

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2015 r. - str. 232

W 2015 r. współczynnik ekwiwalentowy za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wynosi 21.

07.01.2015

 

Minimalne wynagrodzenie w 2015 roku - str. 44, 169

Od 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1 750 zł brutto. W pierwszym roku pracy można wypłacać pracownikowi 80% wynagrodzenia minimalnego, czyli 1 400 zł.

07.01.2015Opodatkowanie umowy o dzieło i umowy zlecenia - Strona 82 i 88

Z przykrością musimy poinformować, że w ostatnim wydaniu książki podaliśmy nieprecyzjną informację na temat odliczania kosztów uzyskania przychodu w przypadku umowy o dzieło i umowy zlecenia. Oto jak powinna brzmieć treść ustępu zatytułowanego "Opodatkowanie umowy o dzieło / umowy zlecenia":

Umowa o dzieło pociąga za sobą obowiązek opłacenia podatku dochodowego przez zleceniobiorcę. Podatek odprowadza płatnik, czyli zleceniodawca, i wynosi on obecnie 18% wartości wynagrodzenia po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu. Po zakończeniu roku zleceniobiorca w rozliczeniu rocznym sumuje przychody z umów zlecenia z innymi przychodami, i wtedy – jeśli wysokość dochodu przekroczy próg podatkowy wynoszący 85 528 zł – dochód ponad tę kwotę będzie opodatkowany podatkiem w wysokości 32%.

Koszty uzyskania przychodu nalicza się w wysokości ryczałtowej wynoszącej 20% należności brutto. Są one wyższe w przypadku korzystania przez wykonującego dzieło / zleceniobiorcę z praw autorskich i praw pokrewnych (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), tzn. gdy konkretne dzieło ma charakter działalności twórczej (np. tłumaczenie książki). W takim wypadku koszty uzyskania przychodu wynoszą 50% i należy w umowie ująć zapis, że wykonawca przenosi prawa autorskie do dzieła na zamawiającego.

Łączne 50-procentowe koszty uzyskania przychodów nie mogą w roku podatkowym przekroczyć kwoty 42 764 zł (połowa górnej granicy progu podatkowego). Po przekroczeniu limitu kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich,  wykonującemu dzieło /zleceniobiorcy w ogóle nie przysługuje odliczenie ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu – może on jedynie odliczyć rzeczywiste koszty uzyskania przychodów, o ile udowodni , że je poniósł.

Koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% stosuje się tylko do umów o dzieło i zlecenia innych niż związanych z przeniesieniem praw autorskich.

W przypadku umów o dzieło i umów zleceniach do kwoty 200 zł brutto stosuje się zryczałtowany podatek w wysokości 18% bez kosztów uzyskania przychodu i nie uwzględnia się ich w rocznym zeznaniu PIT. Dotyczy to jednak tylko umów o ściśle określonej kwocie, a nie np. umów na stawkę godzinową, ponieważ dla tego typu umówstosuje się zasady ogólne.

Bardzo przepraszamy za tę nieścisłą informację, która pojawiła się w książce.

27.05.2014
Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Kup teraz

Pobierz katalog

BL Plus Aktualizacje

Idź do BL Puls - Aktualizacje »

Zobacz wszystkie książki »

Rabaty ilościowe

2 książki – 5%
3-4 książki – 8%
5-10 książek – 12%
Więcej niż 10 książek – zapytaj o rabat!

Aktualności

 • Poradnik Jednoosobowa Firma 2019 Jest już dostępne nowe, aktualne wydanie poradnika JEDNOOSOBOWA FIRMA – ta książka to najlepsza pomoc dla początkujących przedsiębiorców....
  więcej »
 • Poradnik Ksztaltowanie Cen W ubiegłym roku wydaliśmy nowe, uzupełnione o najnowsze wiadomości wydanie książki KSZTAŁTOWANIE CEN – dowiedz się, jak najkorzystniej ustalać...
  więcej »
 • Poradnik PRACOWNICY PRACOWNICY to napisany prostym i zrozumiałym językiem poradnik w zakresie prowadzenia kadr i płac w firmie. Idź do książki PRACOWNICY
  więcej »