Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies). Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na ich użycie. Jeśli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ciasteczek, możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.   Dowiedz się więcej >>

close

Spółki

Spółka cywilna

Podstawowe zasady

Spółka cywilna musi mieć co najmniej dwóch wspólników. Działa ona na zasadzie umowy spółki cywilnej określającej zakres działalności, wysokość wkładów pieniężnych i innych wkładów (np. maszyny, samochód, pomysł itp), sposób uczestniczenia wspólników w zyskach i stratach, zakres odpowiedzialności poszczególnych wspólników itp. Spółkę cywilną rejestruje się - podobnie jak działalność gospodarczą osoby fizycznej - w urzędzie gminy, lub w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do wniosku o rejestrację należy załączyć umowę spółki.

Działalność osób fizycznych

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Wkłady wspólników, majątek rzeczowy i wartości niematerialne nie stanowią własności spółki, lecz majątek wspólny wspólników. Każdy wspólnik ma prawo do majątku firmy proporcjonalnie do udziałów posiadanych w spółce.

Rejestracja spółki w urzędzie skarbowym

Umowę spółki rejestruje się w urzędzie skarbowym. Urząd pobiera opłatę w wysokości 0,5 % od wartości wkładów.

Rozliczenia z fiskusem

Spółka cywilna jest spółką osób fizycznych i to one - każda z osobna - rozliczają się z podatku dochodowego od osiągniętych dochodów. Płatnikiem składek ubezpieczeniowych wspólników może być albo spółka, albo sami wspólnicy. Inaczej natomiast jest w przypadku podatku VAT. Tutaj płatnikiem podatku jest spółka. Musi ona mieć swój NIP i Regon.

Forma opodatkowania

W przypadku spółki cywilnej istnieje możliwość wyboru prostych form opodatkowania - ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub księga przychodów i rozchodów. Jeśli obroty spółki przekroczą równowartość 1 200 000 EUR, należy prowadzić pełną księgowość - bardziej skomplikowaną formę księgowości. Niezależnie od wybranej formy opodatkowania spółki muszą na koniec roku sporządzać sprawozdanie finansowe.

Spółka cywilna w spółkę jawną

Jeżeli w dwóch kolejnych latach obroty spółki przekroczą 1 200 000 EUR, spółka ma obowiązek przekształcenia się w spółkę jawną. Spółka jawna jest spółka osobową i działa w oparciu o Kodeks spółek handlowych. Piszemy o niej w dalszej części.

Odpowiedzialność wspólników

Zgodnie z przepisami każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek angażowania się i prowadzenia spraw firmy. Wspólnicy w pełni odpowiadają za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem osobistym, a także majątkiem współmałżonków (jeśli nie mają umowy o rozdzielności majątkowej). W tym przypadku nie ma znaczenia wysokość udziałów poszczególnych wspólników oraz fakt, który z nich przyczynił się do powstałych trudności - odpowiedzialność jest solidarna. Dużą wadą tej formy spółki jest fakt, że osoba przystępująca do spółki odpowiada za jej zobowiązanie powstałe przed dniem jej przystąpienia.

Wystąpienie ze spółki

Wspólnik ma prawo wystąpić ze spółki. W tym celu musi wypowiedzieć udziały z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku obrachunkowego. Jeżeli spółka składa się z dwóch wspólników i jeden z nich występuje ze spółki, oznacza to rozwiązanie spółki. Wspólnik odchodzący ze spółki ma prawo do zwrotu wkładów wniesionych do spółki oraz do części majątku wspólnego proporcjonalnie do wniesionych wkładów.

Spółki osobowe

Cechą wspólną wszystkich spółek osobowych jest fakt, że nie mają one całkowitej osobowości prawnej. Mogą nabywać prawa majątkowe, ruchomości i nieruchomości, mogą zaciągać zobowiązania. Sposób reprezentowania spółek osobowych i zasady ich działania muszą być określone w umowie spółki. Wszystkie zmiany umowy muszą być uzgodnione ze wszystkimi wspólnikami.

Spółka jawna

Podstawowe zasady

Spółka jawna jest spółka osobową. Z reguły zakładają ją wspólnicy spółki cywilnej, którzy przekroczyli limit obrotów 1 200 000 EUR w dwóch kolejnych latach. Majątek spółki, podobnie jak w przypadku spółki cywilnej, jest własnością wspólną wspólników. Spółka może jednak we własnym imieniu nabywać prawa majątkowe (kupować nieruchomości, ruchomości itp.). Majątkiem spółki są wkłady pieniężne wspólników, wniesione maszyny i inne wartości materialne i niematerialne oraz wszelki majątek nabyty przez spółkę w czasie jej działania.

Rejestracja spółki

Umowę spółki jawnej należy zarejestrować w urzędzie skarbowym. Opłata za rejestrację jest podobna, jak w przypadku spółki cywilnej. Następnie spółkę należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja wraz z obowiązkowym ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym kosztuje obecnie 600 zł. Jeżeli spółka jawna została przekształcona ze spółki cywilnej, ma ten sam NIP i Regon, co spółka cywilna. Jeżeli jednak jest to nowo powstała spółka jawna, musi wystąpić o przyznanie numeru NIP do urzędu skarbowego, a do urzędu statystycznego - o nadanie numeru Regon.

Odpowiedzialność za zobowiązania

W przypadku nie wywiązywania się ze zobowiązań i na przykład ogłoszenia upadłości, w pierwszym rzędzie zobowiązania są pokrywane z majątku spółki. Jeżeli majątek okaże się niewystarczający, zobowiązania są pokrywane z majątku osobistego wspólników.

Rozliczenia z fiskusem

Rozliczenia z urzędem skarbowym wyglądają podobnie, jak w przypadku spółki cywilnej. Podatek dochodowy płacą sami wspólnicy - każdy od przypadającej mu części dochodów. Podatek VAT płaci natomiast spółka.

Księgowość

Spółki jawne, które przekroczyły limit obrotów 1 200 000 EUR, muszą prowadzić pełną księgowość. Te, których obroty były mniejsze, mogą rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub księgi przychodów i rozchodów.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest szczególną formą spółki jawnej. Wspólnicy spółki komandytowej dzielą się na komplementariuszy i komandytariuszy. Komplemantariusz to wspólnik, który odpowiada całym swym majątkiem za zobowiązania firmy. Komandytariusz natomiast odpowiada do wysokości sumy komandytowej. Suma ta, czyli udział, jeśli jest niepieniężna, musi być określona w umowie spółki. W spółce komandytowej musi być przynajmniej jeden komplementariusz i przynajmniej jeden komandytariusz. Komandytariusz nie ma prawa do prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej, ma jednak wgląd w księgi rachunkowe i bilans spółki. Jego jedyną rolą w spółce może być inwestowanie kapitału.

Rejestracja spółki

Umowa spółki musi być sporządzona w postaci aktu notarialnego. W ramach opłaty notarialnej zapłacimy podatek od wysokości wkładów określonych w umowie. Potwierdzeniem rejestracji jest jednak wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, za który należy uiścić opłatę w wysokości  600 zł.

Rozliczenia podatkowe

Jeśli chodzi o podatek dochodowy, rozlicza się niego każdy ze wspólników jako osoba fizyczna od uzyskanych w spółce dochodów. Płatnikiem VAT-u jest natomiast spółka, czyli musi ona posiadać swój NIP i Regon.

Forma księgowości

Spółki komandytowe mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych.

Spółka partnerska

Spółka partnerska to forma spółki osobowej przeznaczona dla osób wykonujących wolne zawody. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby wykonujące jeden z następujących zawodów: lekarz, stomatolog, weterynarz, aptekarz, położna, pielęgniarka, księgowy, doradca podatkowy, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, architekt, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, notariusz, tłumacz przysięgły.

Zasady działania spółki, formy rozliczenia z urzędem skarbowym oraz formy opodatkowania są bardzo podobne, jak w przypadku spółki jawnej. Dużą zaletą tej formy jest fakt, że każdy z partnerów ponosi odpowiedzialność za to, co sam spowodował i ewentualnie za działania podległych mu zatrudnionych pracowników. Oznacza to, że nie ponosi on winy i odpowiedzialności za błędy partnera i pracowników jemu podległych.

Umowa spółki

Umowa spółki partnerskiej musi być spisana w formie aktu notarialnego. Akt notarialny wraz z wnioskiem o rejestrację należy przedłożyć w sądzie gospodarczym, ponieważ wszystkie spółki osobowe podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Opłata wynosi obecnie 600 zł.

Reprezentowanie spółki

Każdy z partnerów ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że inaczej stanowi umowy spółki. W umowie spółki można określić zarząd i jemu powierzyć reprezentowanie spółki.

Spółka komandytowa-akcyjna

Spółka komandytowa-akcyjna to spółka osobowa przeznaczona do działalności w większym wymiarze. Charakterystyczne dla tej spółki jest to, że co najmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik nie odpowiada za zobowiązania spółki w ogóle (akcjonariusz). Akcjonariusz jest zobowiązany jedynie do działań określonych w statucie spółki. Jego nazwisko nie może być umieszczone w nazwie firmy. Spółka ta może w celu pozyskania kapitału emitować akcje.

Statut spółki

Umowa spółki w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej określana jest mianem statutu spółki. Statut spółki musi być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Kapitał zakładowy

Inaczej niż w przypadku opisanych powyżej spółek, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej istnieje wymóg minimalnego kapitału zakładowego. Wynosi on 50 000 zł.

Reprezentowanie spółki

Jeżeli liczba akcjonariuszy przekroczy 25, spółka musi powołać radę nadzorczą. Może to zrobić również wtedy, jeśli akcjonariuszy jest mniej. Spółka nie posiada zarządu, jedynie walne zgromadzenie. Spółkę reprezentują komplementariusze. Są do tego upoważnieni w zakresie tych spraw, które zgodnie z przepisami prawa lub statutem spółki, nie znajdują się w kompetencji rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia. Akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie wtedy, gdy ma do tego pełnomocnictwo.

Rejestracja spółki

Statut spółki, na podstawie którego dokonuje się rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, musi być sporządzony w formie aktu notarialnego, co oznacza konieczność odprowadzenia podatku od wysokości wkładów określonych w umowie. Opłata za rejestrację w KRS jest taka sama, jak w przypadku innych spółek osobowych i wynosi 600 zł.

Spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Spółki te sporządzają umowę bądź statut spółki w formie aktu notarialnego. Po zarejestrowaniu ich w Krajowym Rejestrze Sądowym nabywają one osobowość prawną. Spółki kapitałowe mogą rozpocząć działalność jeszcze przed rejestracją w KRS, wtedy nazywane są spółkami w organizacji. Mogą one jednak we własnym imieniu nabywać prawa majątkowe i zaciągać zobowiązania.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. to 5 000 zł, a minimalna liczba wspólników to 1. Wspólnikiem może być osoba fizyczna lub osoba prawna. Jednoosobowa spółka z o.o. nie może być jednak założona przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

Za zobowiązania spółki odpowiada ona sama swoim majątkiem. Wspólnicy odpowiadają do wysokości wniesionych udziałów. Zasada ta nie dotyczy zobowiązań podatkowych. W tym przypadku wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem w takiej części, w jakiej uczestniczą w podziale zysków.

Do reprezentowania spółki uprawniony jest zarząd. Zakres jego odpowiedzialności określony jest w umowie spółki. Występują tu także inne organy, takie jak rada nadzorcza oraz zgromadzenie wspólników. Jeśli kapitał zakładowy nie przekroczy 500 000 zł, a liczba wspólników jest mniejsza niż 25, nie ma obowiązku powoływania rady nadzorczej.

Obowiązkiem osób prawnych, a do takich należy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest opodatkowanie w formie ksiąg rachunkowych. Podatek dochodowy płaci spółka. Jest to podatek od osób prawnych i wynosi obecnie 19% od dochodu.

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest najbardziej złożoną formą działalności gospodarczej. Minimalny kapitał zakładowy wynosi tu 100 000 zł.

Najbardziej istotne różnice w porównaniu ze spółką z o.o. są następujące:

 • akcjonariusze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, nawet za zobowiązania podatkowe
 • musi tu występować rada nadzorcza, niezależnie od ilości akcjonariuszy

Podobnie jak w przypadku spółki z o.o. może istnieć tylko jeden wspólnik. Aktem założycielskim w przypadku spółki akcyjnej jest statut spółki określający zasady jej działania. Forma opodatkowania jest taka sama, jak w przypadku spółki z o.o. - pełna księgowość i podatek od osób prawnych.

Spółka akcyjna może emitować akcje, czyli papiery wartościowe, które z kolei mogą być przedmiotem obrotu giełdowego.

Ostatnia aktualizacja: 07.07.2014
Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Kup teraz

Pobierz katalog

BL Plus Aktualizacje

Idź do BL Puls - Aktualizacje »

Zobacz wszystkie książki »

Rabaty ilościowe

2 książki – 5%
3-4 książki – 8%
5-10 książek – 12%
Więcej niż 10 książek – zapytaj o rabat!

Aktualności

 • Poradnik Kształtowanie Cen W kwietniu br. wydaliśmy nowe, uzupełnione wydanie książki KSZTAŁTOWANIE CEN – dowiedz się, jak najkorzystniej ustalić ceny na swoje produkty....
  więcej »
 • Poradnik Jednoosobowa Firma 2018 Jest już dostępne nowe, aktualne wydanie poradnika JEDNOOSOBOWA FIRMA – to najlepsza pomoc dla początkujących przedsiębiorców. Idź do...
  więcej »
 • Poradnik PRACOWNICY PRACOWNICY to napisany prostym i zrozumiałym językiem poradnik w zakresie prowadzenia kadr i płac w firmie. Idź do książki PRACOWNICY
  więcej »