Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies). Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na ich użycie. Jeśli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ciasteczek, możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.   Dowiedz się więcej >>

close

Jednoosobowa firma - wydanie 16


Składki ubezpieczeniowe - str. 321-22

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na rok 2018 wynosi 4 443 zł, a zatem podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2018 r. wynosi 2 665,80 zł (60%). 

Osoby, zakładają firmę po raz pierwszy lub po długiej przerwie, mają prawo do ulgi w zapłacie składek ubezpieczeniowych. Dotyczy to wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga polega na obniżeniu podstawy wymiaru składek do wartości 30% minimalnego wynagrodzenia przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności. W 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2 100 zł, a zatem podstawa wymiaru składek to 630 zł.

Informacje o aktualnych składkach na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz ubezpieczenie zdrowotne znajdziesz na naszej stronie w części Usługi Bezpłatne / Bank Informacji / Składki ubezpieczeniowe - działalność gospodarcza.

28.12.2017.Zapłata składek ubezpieczeniowych za pomocą jednego przelewu - str. 330

Począwszy od 1 stycznia 2018 r. składki ubezpieczeniowe przekazuje się na swój indywidualny rachunek składkowy. Przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 2018 r., powinni byli do końca 2017 r. otrzymać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pismo z informacją o indywidualnym rachunku, na który należy przekazywać składki.

Przedsiębiorcy rejestrujący swoje firmy w 2018 r. otrzymają informację o numerze indywidualnego rachunku składkowego w związku z rejestrowaniem się w ZUS-ie jako płatnik składek.

Numer swojego rachunku składkowego można również sprawdzić na stronie www.eskladka.pl. Jest to strona prowadzona przez ZUS. Aby sprawdzić numer, należy podać swój numer NIP oraz jeden inny identyfikator, np. PESEL, Regon lub numer dowodu osobistego.

Ostatnie 10 cyfr rachunku składkowego to numer NIP płatnika składek.

Jeden przelew

Składki na ubezpieczenia należy przekazywać na swój numer rachunku składkowego (NRS) w formie jednego przelewu. Oznacza to, że należy zsumować składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe  i wypadkowe, składkę na Fundusz Pracy (o ile ją opłacasz) oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne, i przelać łączną kwotę na swój rachunek składkowy. ZUS rozdzieli następnie przekazaną kwotę na poszczególne rodzaje składek zgodnie z ostatnią złożoną deklaracja rozliczeniową.

Do końca ubiegłego roku w przelewach dotyczących składek ubezpieczeniowych trzeba było podawać swoje numery identyfikacyjne (NIP, Regon lub PESEL) oraz informacje na temat numeru deklaracji i miesiąca, których dana wpłata dotyczy. Obecnie nie trzeba tego robić – wystarczy zwykły przelew na indywidualny numer rachunku składkowego.

Zaległe składki ubezpieczeniowe

Jeśli masz zaległości w opłacaniu składek ubezpieczeniowych, ZUS zaliczy wpłaconą przez ciebie kwotę na najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami za zwłokę. Dopiero po pokryciu zaległości twoje wpłaty będą zaliczane na poczet bieżących składek.

28.12.2017.

 

Stawki karty podatkowej - str. 82

Informacje o wysokości stawek podatkowych obowiązujących w 2018 r. znajdziesz w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2018 r.

28.12.2017

 

Limit obrotów - karta podatkowa - str. 83

Niektóre usługi objęte kartą podatkową mogą być świadczone prawie wyłącznie dla ludności, nie dla firm. Dotyczy to m.in. usług budowlanych, instalacyjnych, cyklinowania, zduństwa, odgrzybiania budynków i studniarstwa. Określenie „prawie wyłącznie” jest tu ważne, ponieważ przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową mogą świadczyć te usługi także na rzecz innych podmiotów, jednak tylko do określonego limitu obrotów. W 2018 r. limit ten wynosi 65 124 zł. Przychody powyżej tego limitu muszą być opodatkowane według zasad ogólnych.

28.12.2017Środki trwałe - str. 174, 207

Począwszy od 1 stycznia 2018 r. za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uznaje się składniki majątku, których wartość przekracza 10 000 zł. Poprzednio limit ten wynosił 3 500 zł.

28.12.2017

 

Kwota wolna od podatku - str. 185

W 2018 r. podwyższono kwotę wolną od podatku dla osób najmniej zarabiających. Obecnie jej wysokość, zależna od wysokości dochodu, kształtuje się następująco.

W przypadku dochodu rocznego wynoszącego:

 • do 8 000 zł: kwota wolna od podatku wynosi 1 440 zł. Oznacza to, że jeśli twój dochód roczny nie przekroczy kwoty 8 000 zł, w ogólne nie zapłacisz podatku dochodowego.
 • powyżej 8 000 zł do 13 000 zł: 1 440 zł minus kwota obliczona według wzoru: 883,98 zł × (twój dochód – 8 000 zł) / 5 000 zł.
 • powyżej 13 000 zł do 85 528 zł: kwota wolna od podatku wynosi 556,02 zł
 • powyżej 85 528 zł do 127 000 zł: 556,02 zł minus kwota obliczona według wzoru: 556,02 zł × (twój dochód – 85 528 zł) / 41 472 zł.

W przypadku dochodu rocznego ponad 127 000 kwota wolna od podatku nie przysługuje.

28.12.2017

 

Zaliczki na podatek dochodowy – str. 97, 217

Od stycznia 2018 r. obowiązuje zasada mówiąca, że nie trzeba płacić zaliczek na podatek dochodowy do wysokości zaliczki 1 000 zł, licząc od początku roku. Oznacza to, że pierwszą zaliczkę na podatek dochodowy można zapłacić dopiero w momencie, gdy kwota zaliczki narastająco przekroczy 1 000 zł.

28.12.2017

 

Zawiadomienie o wyborze podatku liniowego – str. 95, 184

Jeśli w danym roku wybrałeś opodatkowanie podatkiem progresywnym, a w kolejnym roku chcesz być opodatkowany podatkiem liniowym, musisz zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego do czasu uzyskania pierwszego przychodu w nowym roku, czyli w praktyce do momentu wystawienia pierwszej faktury (wcześniej trzeba to było zrobić do 20 stycznia).

28.12.2017Limity podatkowe - str. 86, 95, 98, 106, 176

Informacje o limitach podatkowych obowiązujących w 2018 r. dotyczących m.in. kwartalnego opłacania podatku, prowadzenia księgo przychodów i rozchodów, statusu małego podatnika, jednorazowej amortyzacji, zwolnienia z podatku VAT  itp. znajdziesz na naszej stronie w części Usługi Bezpłatne / Bank Informacji / Limity podatkowe.

28.12.2017Ulga B+R – str. 344

Od stycznia 2018 r. podwyższono limit odliczenia kosztów kwalifikowanych do 100%. Poprzednio limit ten wynosił od 10% do 30% w zależności od rodzaju kosztu.

28.12.2017Kasa fiskalna - str. 291-296

Limit kwotowy zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej dla osób rozpoczynających i kontynuujących działalność został utrzymany - w 2018 r. wynosi on 20 000 zł i obowiązuje do 31.12.2018 r.

Od kwietnia 2018 r. wprowadzono obowiązek ewidencji obrotu dla podmiotów świadczących usługi kulturalne i rozrywkowe, rekreacyjne oraz usługi wymiany walut - bez względu na wysokość osiąganego przychodu.

W 2018 r. zwiększono ulgę na zakup nowej kasy fiskalnej z 700 zł do 1 000 zł.

Obecnie ma miejsce stopniowe wprowadzenie obowiązku eweidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych on-line – wszystkie podmioty będą miały obowiązek stosowania tego typu kas w 2022 r.

28.12.2017

 

Ulga na złe długi – str. 280

Od 1 tycznia 2018 r. skrócono termin, po jakim podatnik może skorzystać z tzw. ulgi na złe długi - ze 150 dni do 120 dni.

28.12.2017Obowiązek prowadzenia ewidencji podatku VAT w formie elektronicznej – str. 282

Od 1 tycznia 2018 r. wszyscy podatnicy mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupu VAT w formie elektronicznej za pomocą programów komputerowych.

28.12.2017

 

Obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej – str. 316

Od 1 tycznia 2018 r. wszyscy podatnicy mają obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej. Dotyczy to zarówno deklaracji rozliczeniowych VAT-7 i VAT-7K, jak i informacji podsumowujących VAT-UE i VAT-UEK.

28.12.2017

 

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Co to takiego?

Jednolity Plik Kontrolny to plik zawierający zestaw informacji o operacjach gospodarczych dokonanych przez przedsiębiorcę w danym okresie rozliczeniowym. Przesyła się go bezpośrednio do Ministerstwa Finansów wyłącznie w formie elektronicznej.

Jednolity Plik Kontrolny na potrzeby podatku VAT nosi oznaczenie  JPK_VAT. Zawiera on dane z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.

Obowiązek przesyłania JPK_VAT

Począwszy od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, z wyjątkiem podatników VAT zwolnionych, muszą przesyłać plik JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. Oznacza to, że obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów, które składają deklarację VAT-7 lub VAT-7K.

Plik JPK_VAT należy przesyłać co miesiąc, do 25. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Comiesięczna wysyłka pliku JPK_VAT dotyczy również tych podatników VAT, którzy rozliczają się kwartalnie.

W przypadku braku operacji w danym miesiącu wysyła się „zerowy” plik JPK_VAT, w którym wypełnia się jedynie nagłówek pliku oraz dane identyfikujące podatnika.

Najłatwiej w programie komputerowym

Większość programów księgowych dostępnych na rynku posiada już funkcję generowania pliku JPK_VAT. Dane w pliku obliczane są automatycznie na podstawie danych dotyczących sprzedaży wprowadzanych do programu księgowego.

Jeśli nie posiadasz takiego programu, najlepiej będzie go zakupić, ponieważ zaznajomienie się z procedurą przygotowania pliku i jego comiesięczne, ręczne wypełnianie zabierze dużo czasu.

Ręczne wypełnianie pliku

W celu ręcznego wypełnienia pliku należy najpierw pobrać ze strony Ministerstwa Finansów plik JPK_VAT.csv oraz broszurę informacyjną, z którą należy się zapoznać. Następnie należy wypełnić kilkadziesiąt pozycji pliku JPK. Kolejnym krokiem będzie pobranie ze strony Ministerstwa Finansów i zainstalowanie na komputerze aplikacji Klient JPK 2.0 w celu konwersji wypełnionego pliku JPK_VAT w formacie CSV na format XML.

Wysyłanie pliku

Przekonwertowany plik XML to wersja ostateczna, którą należy przekazać do Ministerstwa Finansów. W tym celu należy skorzystać z funkcji „Wyślij dokument” dostępnej w aplikacji Klient JPK 2.0.

Po przesłaniu pliku należy pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które zawiera datę i godzinę przekazania pliku i jest potwierdzeniem doręczenia pliku.

Szczegółowe informacje na temat przygotowywania i wysyłania pliku JPK_VAT znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów:  www.jpk.mf.gov.pl

Miejsce do pobrania pliku w formacie Excel i programu do wysyłania:

 • http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/pp/jpk
 • http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk-dla-mikroprzedsiebiorcow#contents

Podpisywanie pliku

Plik JPK_VAT musi być podpisany w aplikacji Klient JPK 2.0 kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego e-PUAP (eGO).

Profil zaufany e-PUAP można założyć na przykład za pomocą internetowego konta bankowego. W tym celu należy sprawdzić, czy bank, w którym posiadasz konto bankowe, oferuje możliwość założenia profilu zaufanego. Jeśli tak, należy zalogować się na swoje konto bankowe i znaleźć formularz wniosku o założenie profilu zaufanego. Formularz należy wypełnić i wysłać. Po uzyskaniu profilu zaufanego będziesz musiał logować się na swoje konto profilu zaufanego za pomocą logowania przez bankowość elektroniczną.

Profil zaufany można również założyć w tzw. punkcie potwierdzającym. Punkty potwierdzające to różne urzędy i banki. Wniosek o profil zaufany można wysłać przez Internet. Następnie należy potwierdzić swoje dane na miejscu w danym punkcie potwierdzającym.

Więcej informacji na temat zakładania profilu zaufanego znajdziesz na stronie https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.

Kary za niedostarczenie pliku

Niedostarczenie pliku JPK_VAT w wyznaczonym terminie jest, w zależności od okoliczności, wykroczeniem lub przestępstwem skarbowym.
W przypadku wykroczenia skarbowego przedsiębiorca może zostać ukarany karą grzywny w wysokości od 200 zł do 40 000 zł. W przypadku przestępstwa skarbowego grzywna może wynosić od 666,60 zł do nawet 20 mln zł.

Inne pliki JPK

Począwszy od 1 lipca 2018 r. przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, mają również obowiązek dostarczania innych plików JPK, jednak nie automatycznie co miesiąc, a na wezwanie urzędu skarbowego. Oto te rodzaje plików:

JPK_FA – zestawienie wystawionych faktur sprzedaży

JPK_MAG – zestawienie obrotów magazynowych

JPK_WB – zestawienie transakcji na rachunku bankowym

JPK_EWP – ewidencja przychodów (podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych)

JPK_PKPiR – zestawienie przychodów i rozchodów (podatnicy opodatkowani w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

28.12.2017

 
Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Kup teraz

Pobierz katalog

BL Plus Aktualizacje

Idź do BL Puls - Aktualizacje »

Zobacz wszystkie książki »

Rabaty ilościowe

2 książki – 5%
3-4 książki – 8%
5-10 książek – 12%
Więcej niż 10 książek – zapytaj o rabat!

Aktualności

 • Poradnik Jednoosobowa Firma 2019 Jest już dostępne nowe, aktualne wydanie poradnika JEDNOOSOBOWA FIRMA – ta książka to najlepsza pomoc dla początkujących przedsiębiorców....
  więcej »
 • Poradnik Ksztaltowanie Cen W ubiegłym roku wydaliśmy nowe, uzupełnione o najnowsze wiadomości wydanie książki KSZTAŁTOWANIE CEN – dowiedz się, jak najkorzystniej ustalać...
  więcej »
 • Poradnik PRACOWNICY PRACOWNICY to napisany prostym i zrozumiałym językiem poradnik w zakresie prowadzenia kadr i płac w firmie. Idź do książki PRACOWNICY
  więcej »