Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies). Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na ich użycie. Jeśli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ciasteczek, możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.   Dowiedz się więcej >>

close

Jednoosobowa firma - wydanie 17

 

Ulga na start - str. 331

Począwszy od 30 kwietnia 2018 r. obowiązuje nowa ulga w opłacaniu składek ubezpieczeniowych, tzw. ulga na start. Polega ona na zwolnieniu przedsiębiorcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunkiem skorzystania z ulgi na start jest, aby działalność gospodarcza była prowadzona po raz pierwszy lub po upływie co najmniej 60 miesięcy od daty jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Ponadto, aby skorzystać z ulgi, działalność nie może być prowadzona na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przedsiębiorca wykonywał - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy - takie same czynności jak te wchodzące w skład działalności gospodarczej.

Z ulgi tej można zrezygnować w każdym momencie. Skorzystanie z niej nie wyklucza możliwości skorzystania (po upływie 6 miesięcy wolnych od składek) z już istniejącej 24-miesięcznej ulgi w opłacaniu składek ubezpieczeniowych, polegającej na opłacaniu składek od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Ostatnia aktualizacja: 10.04.2018.

 

Działalność nieewidencjonowana

Również od dnia 30 kwietnia 2018 r. zaczynają obowiązywać przepisy wprowadzające instytucję tzw. działalności nieewidencjonowanej. Działalność nieewidencjonowana to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, która nie wykonywała działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy, w przypadku której przychód z działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. 1050 zł). Takiej działalności nie trzeba będzie rejestrować w CEIDG jako działalności gospodarczej.

Działalność nieewidencjonowana stanie się działalnością gospodarczą w dniu przekroczenia powyższego limitu przychodów. W takim przypadku przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrowania działalności w CEIDG w ciągu 7 dni od daty przekroczenia limitu przychodów.

Osoby wykonujące działalność nieewidencjonowaną nie będą podatnikami VAT, ponieważ podatnikiem VAT zostaje się obowiązkowo po przekroczeniu limitu obrotów w wysokości 200 000 zł, a przy ustalonym limicie przychodów 50% minimalnego wynagrodzenia limit obrotów do celów podatku VAT nie zostanie przekroczony.

Działalność nieewidencjonowana podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, co oznacza, że należy wykazać przychód osiągnięty z tej działalności w zeznaniu rocznym jako przychód z innych źródeł.

W okresie prowadzenia działalności nieewidencjonowanej nie trzeba prowadzić dodatkowych ewidencji sprzedaży, jednak po przekroczeniu ustalonego limitu przychodów wszystkie przychody będą już uznawane za przychody z działalności gospodarczej. Nie trzeba również opłacać składek ubezpieczeniowych jak przy działalności gospodarczej.

Przepisy dotyczące działalności nieewidencjonowanej nie dotyczą spółek cywilnych oraz działalności, które wymagają koncesji, zezwoleń albo wpisu do rejestru działalności regulowanej .

Ostatnia aktualizacja: 10.04.2018.

 

Zawieszenie działalności gospodarczej - str. 76

Od końca kwietnia 2018 r. osoba fizyczna będzie mogła zawiesić swoją działalność gospodarczą na czas nieokreślony, a nie tylko na 24 miesiące, jak było to dotychczas. Nadal jednak obowiązuje minimalny okres zawieszenia działalności, czyli 30 dni.

Ostatnia aktualizacja: 12.04.2018.

 

Nowa wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe - str. 332

Od 1 kwietnia 2018 r. zmniejszeniu uległa wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe - z 1,80% do 1,67% podstawy wymiaru składki.

W przypadku osób korzystających z ulgi w opłacaniu składek, czyli płacącycch składki od podstawy wymiaru składek 630 zł, wysokość składki wynosi obecnie 10,52 zł.

W przypadku osób opłacających składkę od podstawy wymiaru składki 2 665,80 zł wysokość składki wynosi obecnie 44,52 zł.

Ostatnia aktualizacja: 07.05.2018.Split payment - płatność podzielona - str. 266

1 lipca br. wprowadzono tzw. mechanizm podzielonej płatności, z którego mogą (ale nie muszą) skorzystać podatnicy VAT. Mechanizm ten polega na tym, że płatność za faktury zakupu dzieli się na dwie części: kwotę netto faktury (bez podatku VAT) płaci się na rachunek bankowy wystawcy faktury, a podatek VAT wykazany w fakturze – na specjalny rachunek VAT. Rachunek taki został wprowadzony przez banki automatycznie i przedsiębiorca posiadający konto firmowe znajdzie go po zalogowaniu się do swojego rachunku bankowego. Tego typu płatności można dokonywać wyłącznie na rzecz innych podatników VAT.

Nabywca towaru/usługi, dokonując zapłaty przelewem w systemie podzielonej płatności musi podać:

 • kwotę brutto
 • kwotę podatku VAT
 • numer faktury
 • numer NIP kupującego.

Jedna faktura na raz

Za pomocą płatności podzielonej można płacić wyłącznie za jedną fakturę na raz. W poleceniu przelewu należy podać numer faktury, której dotyczy płatność i może to być tylko jednak faktura (lub część faktury). Ponadto za pomocą płatności podzielonej można płacić wyłącznie w walucie polskiej.

Nadal wypełnia się jedno polecenie przelewu, jednak wykazuje się w nim dwie kwoty: kwotę netto i kwotę podatku VAT.

Ograniczenia wykorzystania kwot na rachunku VAT

Pieniądze zgromadzone na rachunku VAT nadal będą należeć do przedsiębiorcy, jednak może on wykorzystać je wyłącznie w celu:

 • zapłaty podatku VAT należnego do urzędu skarbowego
 • zapłaty podatku VAT na rachunek VAT dostawcy
 • zwrotu podatku VAT wynikającego z faktury korygującej
 • wpłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • przekazania podatku VAT na rachunek jednostki budżetowej

Konto firmowe

Aby skorzystać z płatności podzielonej i móc otrzymywać płatności od dostawców stosujących ten mechanizm, konieczne jest posiadanie konta firmowego. W przypadku posiadania tylko konta osobistego, jeśli Twój klient dokona płatności podzielonej na Twoje konto osobiste (które jest zarazem rachunkiem firmowym), płatność zostanie zwrócona na rachunek klienta.  Dlatego należy jak najszybciej założyć konto firmowe umożliwiające otrzymywanie płatności w systemie podzielonej płatności.

Korzyści

Korzystanie z mechanizmu płatności podzielonej jest dobrowolne, wprowadzono jednak kilka zachęt mających skłonić przedsiębiorców do jego stosowania:

 • do przedsiębiorców stosujących tę metodę płatności nie będą stosowane sankcje karne zgodnie z art. 112 b) i 112 c) ustawy o podatku VAT (naliczenie dodatkowego zobowiązania VAT w przypadku zaniżenia podatku VAT lub zawyżenia zwrotu podatku VAT) oraz przepisy o odpowiedzialności solidarnej (solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe VAT z podmiotami dokonującymi dostawy m.in. wyrobów stalowych i paliw) – do wysokości kwot podatku VAT zapłaconego z wykorzystaniem mechanizmu płatności podzielonej
 • do przedsiębiorców tych nie będą miały zastosowania podwyższone odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 150 % (jeśli co najmniej 95% kwot podatku VAT naliczonego będzie wynikać z faktur zapłaconych z wykorzystaniem płatności podzielonej)
 • zmniejszenie podatku VAT do zapłaty w przypadku wcześniejszej (niż termin płatności) zapłaty należnego zobowiązania i jego uregulowanie w całości z rachunku VAT
 • środki zgormadzone na rachunku VAT są wolne od egzekucji sądowej i administracyjnej
 • w przypadku śmierci posiadacza rachunku VAT do masy spadkowej nie wchodzą zaległości w podatku VAT ani odsetki za zwłokę

Ostatnia aktualizacja: 13.07.2018.

Mały ZUS - str. 331

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. można opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości zależnej od przychodów. Z możliwości tej mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG.
Warunkiem opłacania składek od wysokości przychodów jest, aby przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. Limit na rok 2019 wynosi zatem 63 000 zł (30 × 2 100 zł).
Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona jedynie przez część poprzedniego roku, limit ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu o miesiące, w którym działalność nie była prowadzona.

Ulga nie obowiązuje
Z małego ZUS nie można skorzystać, jeśli w poprzednim roku podatkowym:

 • działalność była prowadzona przez okres krótszy niż 60 dni
 • przedsiębiorca rozliczał się w formie karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia od podatku VAT (ponieważ w takim wypadku nie można ustalić wysokości przychodu)
 • przedsiębiorcza był objęty ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem zdrowotnym również w związku z inną pozarolniczą działalnością gospodarczą (np. jako wspólnik spółki jawnej)
 • przedsiębiorca spełnia warunki do skorzystania w ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne (od 30% minimalnego wynagrodzenia)
 • przedsiębiorca wykonuje czynności na rzecz byłego pracodawcy,
 • u którego był zatrudniony przed dniem rozpoczęcia działalności lub
 • w poprzednim roku kalendarzowym, i na rzecz którego wykonywał czynności wchodzące w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeśli korzystałeś wcześniej z ulgi na start lub opłacałeś składki od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia, również możesz skorzystać z małego ZUS.

Nie dłużej niż przez 36 miesięcy
Z małego ZUS można korzystać nie dłużej niż przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgłoszenie

Aby skorzystać z małego ZUS, przedsiębiorca musi do 8 stycznia dokonać wyrejestrowania z poprzedniego ubezpieczenia (złożyć dokument ZWUA) i zgłosić się z nowym kodem ubezpieczenia 05 90 lub 05 92 poprzez złożenie formularza ZUS ZUA.

Ustalanie najniższej podstawy wymiaru składek
Aby ustalić najniższą podstawę wymiaru składek, należy, po pierwsze, ustalić przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej
w poprzednim roku kalendarzowym. W tym celu należy podzielić roczny przychód z działalności przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności, a następnie pomnożyć otrzymany wynik przez 30.
Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy.
W kolejnym kroku otrzymany wynik, czyli przeciętny miesięczny przychód uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, należy pomnożyć przez współczynnik, który Prezes ZUS ogłosi w Monitorze Polskim na dany rok kalendarzowy. Współczynnik na 2019 r. wynosi 0,5083.
Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy. Jest to najniższa podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS.

Teraz należy porównać najniższą podstawę wymiaru składek z kwotą 30% miesięcznego minimalnego wynagrodzenia (675 zł w 2019 r.) i 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (2 859 zł w 2019 r.). Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od najniższej podstawy wymiaru składki jest bowiem możliwe jedynie pod warunkiem, że nie jest ona niższa od 30% miesięcznego minimalnego wynagrodzenia i nie przekracza 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Jeśli najniższa podstawa wymiaru składki uzyskana w wyniku powyższego obliczenia jest niższa od 30% miesięcznego minimalnego wynagrodzenia, składki należy opłacać od podstawy wymiaru wynoszącej 30 % minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2019 r. od kwoty 675 zł.
Obowiązki przy małym ZUS
Oprócz standardowych obowiązków związanych z ubezpieczeniem, dotyczących wszystkich przedsiębiorców, osoby korzystające z małego ZUS muszą poinformować ZUS o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o obliczonej najniższej podstawie wymiaru składek. Należy to zrobić w deklaracji rozliczeniowej lub
w imiennym raporcie miesięcznym.
Poza tym należy przedstawić, na żądanie ZUS, dokumenty potwierdzające wysokość rocznego przychodu w poprzednim roku kalendarzowym
w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku niedostarczenia dokumentów ZUS naliczy składki na ubezpieczenia społeczne od kwoty 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Rezygnacja z ulgi
Z małego ZUS można zrezygnować w każdej chwili. Od miesiąca rezygnacji z ulgi należy opłacać składki od zadeklarowanej kwoty, która nie może być niższa od 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Ostatnia aktualizacja: 31.12.2018.


Ograniczenie zaliczania w koszty wydatków na eksploatację samochodów osobowych - str. 202

W przypadku użytkowania samochodu osobowego zarówno na potrzeby działalności gospodarczej, jak i na potrzeby prywatne począwszy od 2019 roku można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jedynie 75% wydatków poniesionych na eksploatację samochodu, tzn. na serwis, paliwo, naprawy, oleje, opony, części zamienne, opłaty autostradowe, parkingowe itp.

W przypadku amortyzacji samochodu osobowego do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodu do wartości 150 000 zł (w przypadku samochodów elektrycznych limit wynosi 225 000 zł).
Również w przypadku leasingu samochodu osobowego kosztem uzyskania przychodu jest tylko część czynszu początkowego i każdej raty leasingowej, która proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekracza 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych).

Ostatnia aktualizacja: 31.12.2018.

 

Likwidacja kilometrówki - str. 202

Począwszy od 2019 r. nastąpiła likwidacja tzw. kilometrówki na potrzeby zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z użytkowaniem samochodu prywatnego na potrzeby działalności gospodarczej.

Obecnie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu nie więcej niż 20% sumy wydatków związanych z eksplatacją samochodu, czyli wydatków poniesionych na paliwo, przeglądy, serwis, materiały eksploatacyjne itp.

Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT i wykorzystujesz prywatny samochód na potrzeby działalności opodatkowanej podatkiem VAT, możesz ująć w księdze przychodów i rozchodów 20% wydatków w kwocie netto powiększonych o 50% podatku VAT, który nie podlega odliczeniu.

 

Ostatnia aktualizacja: 31.12.2018.

Dłuższy termin na złożenie zeznania rocznego PIT-28 - str. 93

Począwszy od 2019 r. zeznanie roczne PIT-28 za dany rok podatkowy należy złożyć do dnia 15 lutego następnego roku. Do tego dnia należy również zapłacić podatek za miesiąc grudzień.

Ostatnia aktualizacja: 31.12.2018.


Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Kup teraz

Pobierz katalog

BL Plus Aktualizacje

Idź do BL Puls - Aktualizacje »

Zobacz wszystkie książki »

Rabaty ilościowe

2 książki – 5%
3-4 książki – 8%
5-10 książek – 12%
Więcej niż 10 książek – zapytaj o rabat!

Aktualności

 • Poradnik Kształtowanie Cen W kwietniu br. wydaliśmy nowe, uzupełnione wydanie książki KSZTAŁTOWANIE CEN – dowiedz się, jak najkorzystniej ustalić ceny na swoje produkty....
  więcej »
 • Poradnik Jednoosobowa Firma 2018 Jest już dostępne nowe, aktualne wydanie poradnika JEDNOOSOBOWA FIRMA – to najlepsza pomoc dla początkujących przedsiębiorców. Idź do...
  więcej »
 • Poradnik PRACOWNICY PRACOWNICY to napisany prostym i zrozumiałym językiem poradnik w zakresie prowadzenia kadr i płac w firmie. Idź do książki PRACOWNICY
  więcej »