Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies). Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na ich użycie. Jeśli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ciasteczek, możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.   Dowiedz się więcej >>

close

Jednoosobowa firma - wydanie 17

 

Ulga na start - str. 331

Począwszy od 30 kwietnia 2018 r. obowiązuje nowa ulga w opłacaniu składek ubezpieczeniowych, tzw. ulga na start. Polega ona na zwolnieniu przedsiębiorcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunkiem skorzystania z ulgi na start jest, aby działalność gospodarcza była prowadzona po raz pierwszy lub po upływie co najmniej 60 miesięcy od daty jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Ponadto, aby skorzystać z ulgi, działalność nie może być prowadzona na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przedsiębiorca wykonywał - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy - takie same czynności jak te wchodzące w skład działalności gospodarczej.

Z ulgi tej można zrezygnować w każdym momencie. Skorzystanie z niej nie wyklucza możliwości skorzystania (po upływie 6 miesięcy wolnych od składek) z już istniejącej 24-miesięcznej ulgi w opłacaniu składek ubezpieczeniowych, polegającej na opłacaniu składek od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Ostatnia aktualizacja: 10.04.2018.

 

Działalność nieewidencjonowana

Również od dnia 30 kwietnia 2018 r. zaczynają obowiązywać przepisy wprowadzające instytucję tzw. działalności nieewidencjonowanej. Działalność nieewidencjonowana to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, która nie wykonywała działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy, w przypadku której przychód z działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. 1050 zł). Takiej działalności nie trzeba będzie rejestrować w CEIDG jako działalności gospodarczej.

Działalność nieewidencjonowana stanie się działalnością gospodarczą w dniu przekroczenia powyższego limitu przychodów. W takim przypadku przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrowania działalności w CEIDG w ciągu 7 dni od daty przekroczenia limitu przychodów.

Osoby wykonujące działalność nieewidencjonowaną nie będą podatnikami VAT, ponieważ podatnikiem VAT zostaje się obowiązkowo po przekroczeniu limitu obrotów w wysokości 200 000 zł, a przy ustalonym limicie przychodów 50% minimalnego wynagrodzenia limit obrotów do celów podatku VAT nie zostanie przekroczony.

Działalność nieewidencjonowana podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, co oznacza, że należy wykazać przychód osiągnięty z tej działalności w zeznaniu rocznym jako przychód z innych źródeł.

W okresie prowadzenia działalności nieewidencjonowanej nie trzeba prowadzić dodatkowych ewidencji sprzedaży, jednak po przekroczeniu ustalonego limitu przychodów wszystkie przychody będą już uznawane za przychody z działalności gospodarczej. Nie trzeba również opłacać składek ubezpieczeniowych jak przy działalności gospodarczej.

Przepisy dotyczące działalności nieewidencjonowanej nie dotyczą spółek cywilnych oraz działalności, które wymagają koncesji, zezwoleń albo wpisu do rejestru działalności regulowanej .

Ostatnia aktualizacja: 10.04.2018.

 

Zawieszenie działalności gospodarczej - str. 76

Od końca kwietnia 2018 r. osoba fizyczna będzie mogła zawiesić swoją działalność gospodarczą na czas nieokreślony, a nie tylko na 24 miesiące, jak było to dotychczas. Nadal jednak obowiązuje minimalny okres zawieszenia działalności, czyli 30 dni.

Ostatnia aktualizacja: 12.04.2018.

 

Nowa wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe - str. 332

Od 1 kwietnia 2018 r. zmniejszeniu uległa wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe - z 1,80% do 1,67% podstawy wymiaru składki.

W przypadku osób korzystających z ulgi w opłacaniu składek, czyli płacącycch składki od podstawy wymiaru składek 630 zł, wysokość składki wynosi obecnie 10,52 zł.

W przypadku osób opłacających składkę od podstawy wymiaru składki 2 665,80 zł wysokość składki wynosi obecnie 44,52 zł.

Ostatnia aktualizacja: 07.05.2018.Split payment - płatność podzielona - str. 266

1 lipca br. wprowadzono tzw. mechanizm podzielonej płatności, z którego mogą (ale nie muszą) skorzystać podatnicy VAT. Mechanizm ten polega na tym, że płatność za faktury zakupu dzieli się na dwie części: kwotę netto faktury (bez podatku VAT) płaci się na rachunek bankowy wystawcy faktury, a podatek VAT wykazany w fakturze – na specjalny rachunek VAT. Rachunek taki został wprowadzony przez banki automatycznie i przedsiębiorca posiadający konto firmowe znajdzie go po zalogowaniu się do swojego rachunku bankowego. Tego typu płatności można dokonywać wyłącznie na rzecz innych podatników VAT.

Nabywca towaru/usługi, dokonując zapłaty przelewem w systemie podzielonej płatności musi podać:

 • kwotę brutto
 • kwotę podatku VAT
 • numer faktury
 • numer NIP kupującego.

Jedna faktura na raz

Za pomocą płatności podzielonej można płacić wyłącznie za jedną fakturę na raz. W poleceniu przelewu należy podać numer faktury, której dotyczy płatność i może to być tylko jednak faktura (lub część faktury). Ponadto za pomocą płatności podzielonej można płacić wyłącznie w walucie polskiej.

Nadal wypełnia się jedno polecenie przelewu, jednak wykazuje się w nim dwie kwoty: kwotę netto i kwotę podatku VAT.

Ograniczenia wykorzystania kwot na rachunku VAT

Pieniądze zgromadzone na rachunku VAT nadal będą należeć do przedsiębiorcy, jednak może on wykorzystać je wyłącznie w celu:

 • zapłaty podatku VAT należnego do urzędu skarbowego
 • zapłaty podatku VAT na rachunek VAT dostawcy
 • zwrotu podatku VAT wynikającego z faktury korygującej
 • wpłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • przekazania podatku VAT na rachunek jednostki budżetowej

Konto firmowe

Aby skorzystać z płatności podzielonej i móc otrzymywać płatności od dostawców stosujących ten mechanizm, konieczne jest posiadanie konta firmowego. W przypadku posiadania tylko konta osobistego, jeśli Twój klient dokona płatności podzielonej na Twoje konto osobiste (które jest zarazem rachunkiem firmowym), płatność zostanie zwrócona na rachunek klienta.  Dlatego należy jak najszybciej założyć konto firmowe umożliwiające otrzymywanie płatności w systemie podzielonej płatności.

Korzyści

Korzystanie z mechanizmu płatności podzielonej jest dobrowolne, wprowadzono jednak kilka zachęt mających skłonić przedsiębiorców do jego stosowania:

 • do przedsiębiorców stosujących tę metodę płatności nie będą stosowane sankcje karne zgodnie z art. 112 b) i 112 c) ustawy o podatku VAT (naliczenie dodatkowego zobowiązania VAT w przypadku zaniżenia podatku VAT lub zawyżenia zwrotu podatku VAT) oraz przepisy o odpowiedzialności solidarnej (solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe VAT z podmiotami dokonującymi dostawy m.in. wyrobów stalowych i paliw) – do wysokości kwot podatku VAT zapłaconego z wykorzystaniem mechanizmu płatności podzielonej
 • do przedsiębiorców tych nie będą miały zastosowania podwyższone odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 150 % (jeśli co najmniej 95% kwot podatku VAT naliczonego będzie wynikać z faktur zapłaconych z wykorzystaniem płatności podzielonej)
 • zmniejszenie podatku VAT do zapłaty w przypadku wcześniejszej (niż termin płatności) zapłaty należnego zobowiązania i jego uregulowanie w całości z rachunku VAT
 • środki zgormadzone na rachunku VAT są wolne od egzekucji sądowej i administracyjnej
 • w przypadku śmierci posiadacza rachunku VAT do masy spadkowej nie wchodzą zaległości w podatku VAT ani odsetki za zwłokę

Ostatnia aktualizacja: 13.07.2018.


Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Kup teraz

Pobierz katalog

BL Plus Aktualizacje

Idź do BL Puls - Aktualizacje »

Zobacz wszystkie książki »

Rabaty ilościowe

2 książki – 5%
3-4 książki – 8%
5-10 książek – 12%
Więcej niż 10 książek – zapytaj o rabat!

Aktualności

 • Poradnik Kształtowanie Cen W kwietniu br. wydaliśmy nowe, uzupełnione wydanie książki KSZTAŁTOWANIE CEN – dowiedz się, jak najkorzystniej ustalić ceny na swoje produkty....
  więcej »
 • Poradnik Jednoosobowa Firma 2018 Jest już dostępne nowe, aktualne wydanie poradnika JEDNOOSOBOWA FIRMA – to najlepsza pomoc dla początkujących przedsiębiorców. Idź do...
  więcej »
 • Poradnik PRACOWNICY PRACOWNICY to napisany prostym i zrozumiałym językiem poradnik w zakresie prowadzenia kadr i płac w firmie. Idź do książki PRACOWNICY
  więcej »