Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies). Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na ich użycie. Jeśli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ciasteczek, możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.   Dowiedz się więcej >>

close

Poradnik VAT - wydanie 3

 

Rolnik ryczałtowy rezygnuje z ryczałtu – str. 68

Do tej pory rolnik ryczałtowy mógł zrezygnować z opodatkowania w formie ryczałtu i przejść na opodatkowanie podatkiem VAT wg zasad ogólnych, jeśli wartość jego sprzedaży przekroczyła w roku podatkowym 20 000 zł i pod warunkiem, że prowadził ewidencję obrotów. Od 1 kwietnia 2011 r. warunki te zostały zniesione. Aby przejść na opodatkowanie podatkiem VAT, rolnik ryczałtowy musi jedynie dokonać zgłoszenia rejestracyjnego, czyli złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o rejestrację jako podatnik VAT.

04.04.2011

 

Przedstawiciel podatkowy – str. 165

Od 1 kwietnia 2011 roku agencje celne mogą pełnić funkcję przedstawiciela podatkowego również w sytuacji, gdy nie mają prawa do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, gdy podatnik, który ustanawia agencję przedstawicielem podatkowym, będzie dokonywać w kraju tylko importu towarów, a miejscem przeznaczenia towaru będzie inne państwo członkowskie i wywóz zostanie dokonany przez importera tych towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy.

04.04.2011

 

Handel złomem – str. 56

Od 1 kwietnia 2011 r., w przypadku gdy zarówno sprzedawca, jak i nabywca jest podatnikiem VAT, dostawy złomu nie rozlicza się już na dotychczasowych zasadach szczególnych. Obowiązek podatkowy przy nabyciu złomu został przeniesiony ze sprzedawcy na nabywcę, a podstawą opodatkowania jest obecnie jest kwota, jaką nabywca zobowiązany jest zapłacić.

Powyższe zasady rozliczania podatku dotyczą również przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

04.04.2011

 

Dostawa towarów przez podmiot nieposiadający siedziby w Polsce

W sytuacji, gdy usługodawca lub dostawca towaru nie posiada siedziby w Polsce, podatnikiem jest zawsze usługobiorca lub nabywca towaru. Zasada ta obowiązuje od 1 kwietnia 2011 r. Wcześniej obowiązek rozliczenia podatku VAT spoczywał na usługobiorcy lub nabywcy towarów tylko w sytuacji, gdy usługodawca lub dostawca towaru nie rozliczy podatku.

Zatem gdy usługa jest świadczona lub towar jest dostarczany przez podmiot, który nie posiada siedziby (stałego miejsca zamieszkania, stałego miejsca prowadzenia działalności) w Polsce podatek zawsze rozlicza nabywca usługobiorca lub nabywca towaru.

04.04.2011

 

Działalność mieszana – korekta roczna - str. 130

Od 1 kwietnia 2011 r. zniesiono zakaz odliczania podatku naliczonego, jeśli udział obrotu opodatkowanego w obrocie łącznym w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 2%. Obecnie, jeśli proporcja sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem przekroczyła 98%, a kwota podatku naliczonego, która nie podlega odliczeniu w związku z zastosowaniem proporcji, jest w skali roku mniejsza od 500 zł, podatnik może uznać, że proporcja ta wynosi 100%. Jeśli zaś proporcja nie przekroczyła 2%, podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0 %.

04.04.2011

 

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – bez zwolnienia podmiotowego – str. 72

Podatnicy zobowiązani do rozliczenia podatku VAT z tytułu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych od 1 kwietnia 2011 r. nie mają prawa do zwolnienia z podatku VAT ze względu na limit obrotów (150 000 zł w roku podatkowym).

04.04.2011

 

Zwrot podatku VAT podróżnym w formie przelewu – str. 108

Z dniem 1 kwietnia 2011 r. zwrot podatku VAT podróżnym może być dokonywany również w formie bezgotówkowej, np. przelewem. W znowelizowanej ustawie mówi się, że zwrot podatku jest dokonywany w formie wypłaty gotówkowej lub polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej. Aby zastosować stawkę 0% dla dostawy, od której dokonywany jest zwrot podatku VAT podróżnemu, podatnik dokonujący zwrotu musi posiadać dokument potwierdzający dokonanie zwrotu.

04.04.2011Procedury fakturowania - str. 167

Oto zmiany dotyczące wystawiania faktur, które nastąpiły z dniem 1 stycznia 2013 r.

Nazwa „faktura”

Faktura nie musi już zawierać oznaczenia „Faktura VAT”. Wystarczy oznaczenie „Faktura”.

Firma zwolniona z podatku może wystawiać faktury.

Firma będąca zarejestrowanym płatnikiem VAT, ale zwolniona z podatku, może wystawiać faktury VAT, ale nie musi. Może ona wystawiać rachunki - to do niej należy decyzja, czy daną transakcję udokumentować fakturą, czy rachunkiem.

Import usług

Faktury dokumentujące świadczenie usług, dla których obowiązek rozliczenia

podatku VAT ma nabywca usługi, zamiast stawki VAT i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem, muszą zawierać adnotację o tym, że podatek rozlicza nabywca, brzmiącą: Odwrotne obciążenie.

Usługi opodatkowane na zasadzie marży

Faktury wystawiane przez biura podróży na usługi opodatkowane na zasadzie marży muszą zawierać adnotację Procedura marży dla biur podróży.

Inne firmy sprzedające towary lub usługi opodatkowane na zasadzie marży (towary używane, dzieła sztuki) muszą zawierać oznaczenie: Procedura marży - towary używane, Procedura marży - dzieła sztuki lub Procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki.

Przeliczanie kwot w walutach obcych wg kursu EBC

Kwotę faktury w walucie można przeliczyć nie tylko według kursu NBP, ale również według kursu Europejskiego Banku Centralnego. Do przeliczenia waluty stosuje się ostatni kurs wymiany opublikowany przez EBC na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W przypadku wystawienia faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego walutę należy przeliczyć według kursu na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Faktury zbiorcze

Można wystawić jedną fakturę zbiorczą na wszystkie dostawy dokonane w ciągu miesiąca na rzecz danego kontrahenta. W tym wypadku fakturę należy wystawić najpóźniej w ostatnim dniu tego miesiąca.

Pozostałe zmiany dotyczące fakturowania

Poza tym od 1 stycznia 2013 r. nastąpiły następujące korzystne zmiany w zakresie wystawiania faktur:

 • Nie trzeba uzyskać pisemnej być zgody odbiorcy na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda może być wyrażona również w innej firmie (wystarczy zgoda ustna lub np. zapłata faktury).
 • Na fakturze obejmującej zakup paliwa nie trzeba podawać numeru rejestracyjnego samochodu.
 • Nota korygująca nie musi być potwierdzona przez odbiorcę podpisem.

08.01.2013

 

Faktura uproszczona - str. 172

Począwszy od 1 stycznia 2013 r. możliwe jest wystawianie tzw. faktur uproszczonych. Fakturę uproszczoną można wystawić w sytuacji, gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł lub 100 euro (jeśli kwota jest określona w euro).

Zawartość faktury uproszczonej

Faktura uproszczona nie musi zawierać:

 • imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy
 • adresu nabywcy
 • jednostki i ilości dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług bez podatku VAT, czyli wartości netto
 • stawki podatku
 • sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku VAT i sprzedaż zwolnioną z VAT
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Powyższe dane można jednak pominąć wyłącznie pod warunkiem, że faktura będzie zawierać informacje pozwalające na określenie kwoty podatku dla poszczególnych stawek podatku.

Nie można wystawić faktury uproszczonej

Przepisy zabraniają wystawiania faktury uproszczonej niektórym odbiorcom. Oto oni:

 • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
 • odbiorcy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju
 • odbiorcy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

08.01.2013

 

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy - str. 52

Wewnątrzwspólnotowe nabycie

W przypadku zakupu towarów od podatnika VAT mającego siedzibę w innym kraju członkowskim, czyli w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy towaru - to on rozlicza podatek należny.

Obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakupiono towar. Jeżeli faktura została wystawiona wcześniej, czyli przed 15. dniem miesiąca następnego, obowiązek powstaje z dniem wystawienia faktury.

W przypadku dostaw ciągłych z jednego państwa członkowskiego do drugiego, które obejmują więcej niż jeden miesiąc, dostawy te uznaje się za dokonane na koniec każdego miesiąca.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa

Obowiązek podatkowy powstaje tu, podobnie jak przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu, 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru. Jeśli wystawisz fakturę przed upływem tego terminu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

W przypadku dostaw ciągłych z jednego państwa członkowskiego do drugiego, które obejmują więcej niż jeden miesiąc, dostawy te uznaje się za dokonane na koniec każdego miesiąca.

08.01.2013

 

Miejsce świadczenia usług – str. 292

Wynajem środków transportu

Od 1 stycznia 2013 r. usługi krótkotrwałego wynajmu środków transportu, niezależnie od tego, kim jest usługobiorca, są opodatkowane w miejscu, gdzie te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji. Wynajem krótkotrwały to wynajem obejmujący nieprzerwane posiadanie lub korzystanie ze środka transportu przez okres do 30 dni, a w przypadku jednostek pływających – przez okres do 90 dni.

W przypadku wynajmu innego niż krótkotrwały, gdy odbiorcą usługi jest podmiot niebędący podatnikiem VAT, miejscem świadczenia usług wynajmu jest miejsce, gdzie usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania.

08.01.2013

 

Metoda kasowa - str. 265

Mały podatnik może wybrać metodę kasową do rozliczania się z podatku VAT. Metoda kasowa oznacza, że obowiązek wykazania i zapłaty podatku VAT powstaje z dniem otrzymania części lub całości należności za sprzedane towary lub usługi. Jeśli mały podatnik otrzyma część zapłaty, musi wykazać podatek od tej części.

Powyższa zasada obowiązuje jednak tylko w sytuacji, gdy odbiorcą małego podatnika jest podatnik VAT czynny. W innym wypadku, czyli jeśli odbiorcą jest inny podmiot niż podatnik VAT czynny, mały podatnik musi wykazać podatek i zapłacić podatek VAT najpóźniej w 180. dniu od daty wydania towaru lub wykonania usługi – nawet jeśli nie otrzyma zapłaty.

Faktury przy rozliczaniu metodą kasową

Od 1 stycznia 2013 r. faktura małego podatnika rozliczającego się metodą kasową musi zawierać adnotację metoda kasowa (zamiast poprzednie Faktura VAT-MP).

Odliczanie podatku naliczonego

Mali podatnicy rozliczający się metodą kasową mogą odliczyć podatek VAT naliczony w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulują całość lub część należności wynikającej z faktury zakupu, jednak nie wcześniej niż z dniem otrzymania faktury.

W przypadku importu podatek naliczony wynikający z dokumentów celnych można odliczyć w okresie rozliczeniowym, w którym mały podatnik rozliczający się metodą kasową otrzymał taki dokument.

03.01.2013

 

Kredyt pod zwrot podatku VAT – str. 142

Począwszy od 1 stycznia 2013 r. przedsiębiorca może „użyć” podatku VAT, który przysługuje mu do zwrotu z urzędu skarbowego, jako zabezpieczenia kredytu zaciągniętego w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. W tym celu wraz z deklaracją, w której wykazana jest kwota podatku VAT do zwrotu, należy złożyć do urzędu skarbowego nieodwołalne upoważnienie do przekazania należnego zwrotu podatku na wskazany rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Upoważnienie musi być potwierdzone przez dany bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

Istnieje jeszcze jeden warunek umożliwiający zabezpieczenie kredytu należnym zwrotem podatku VAT: w dniu składania deklaracji wraz  z upoważnieniem urząd skarbowy nie może prowadzić w stosunku do podatnika postępowania kontrolnego mającego na celu ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych.

08.01.2013

 

Ulga na złe długi - str. 150

Uprawdopodobniona nieściągalność

Od 1 stycznia 2013 r. nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, gdy nie została ona uregulowana w ciągu 150 dni od upływu terminu płatności podanego w fakturze.

Warunki zwrotu

Poza tym, że nieściągalność wierzytelności musi być uprawdopodobniona, muszą także zostać spełnione inne warunki:

 • sprzedaż towaru lub usługi, której dotyczy należność, musi być dokonana na terenie kraju na rzecz podatnika VAT zarejestrowanego jako czynny
 • dłużnik nie może znajdować się w trakcie likwidacji lub postępowania upadłościowego (można to sprawdzić w CEiIDG lub KRS)
 • należność nie może być uregulowana w innej formie ani sprzedana
 • dłużnik i wierzyciel na dzień dokonywania korekty muszą być zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni
 • należność, której dotyczy korekta, musiała być uprzednio wykazana w deklaracji jako obrót opodatkowany, a podatek należny musiał być zapłacony
 • od daty wystawienia faktury sprzedaży nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Zrób korektę i zawiadom urząd skarbowy

Podatek należny należy skorygować w deklaracji poprzez zmniejszenie podstawy opodatkowania i podatku należnego. Do deklaracji należy załączyć informację o dokonanej korekcie, w której należy podać kwoty korekty oraz dane dłużnika. Służy do tego formularz zawiadomienia o symbolu VAT-ZD.

Od 2013 r. nie musisz już zawaidamiać dłużnika o dokonaniu korekty. 

Gdyby po dokonaniu korekty dłużnik częściowo lub w całości uregulował należność, trzeba zwiększyć odpowiednio podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana.

Jeśli to ty jesteś dłużnikiem

W sytuacji, gdy ty jesteś dłużnikiem, masz obowiązek skorygowania całości lub części podatku z niezapłaconej faktury, jeśli go uprzednio odliczyłeś - w terminie 150 dni od daty upływu terminu płatności faktury. Obowiązek ten istnieje niezależnie od tego, czy wystawca faktury (wierzyciel) skorzystał z ulgi na złe długi, czy nie.

Korekty podatku należy dokonać w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od daty upływu terminu płatności określonego na fakturze (lub w umowie). Oznacza to, że dłużnik nie musi dokonywać korekty jedynie pod warunkiem, że ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150. dzień od daty upływu terminu płatności.

W przypadku gdy urząd skarbowy stwierdzi, że dłużnik nie dokonał odpowiedniej korekty podatku, nałoży na niego karę w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego, jaką dłużnik był zobowiązany skorygować.

08.01.2013

 

Zwolnienia z kasy fiskalnej - str. 195

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe zasady dotyczące zwolnień podmiotowych i przedmiotowych z rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Zwolnienia podmiotowe

Następujący podatnicy są zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów indywidualnych i rolników ryczałtowych za pomocą kasy fiskalnej:

 • podatnicy rozpoczynający działalność w 2013 r. – do momentu, gdy ich wartość sprzedaży (na rzecz konsumentów indywidualnych i rolników ryczałtowych) przekroczy 20 000 zł. Zwolnienie to jest proporcjonalne w stosunku do okresu prowadzonej sprzedaży. Oznacza to, że jeśli podatnik prowadzi sprzedaż np. przez 3 miesiące roku, będzie zwolniony z kasy fiskalnej do momentu, gdy jego sprzedaż przekroczy 5 000 zł.
 • podatnicy kontynuujący działalność w 2013 r., u których wartość sprzedaży (na rzecz konsumentów indywidualnych i rolników ryczałtowych) w poprzednim roku nie przekroczyła 20 000 zł. Tracą oni zwolnienie po upływie dwóch miesięcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedaż w trakcie roku przekroczyła 20 000 zł.

Zwolnienia te obowiązują do 31 grudnia 2014 r.

Zwolnienia przedmiotowe

Również do 31 grudnia 2014 r. zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów indywidualnych i rolników ryczałtowych za pomocą kasy fiskalnej są m.in. firmy prowadzące sprzedaż następujących towarów i usług - o ile udział obrotów ze sprzedaży tych towarów i usług w łącznych obrotach na rzecz konsumentów indywidualnych i rolników ryczałtowych był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%:

 • usługi w zakresie dostaw energii, gazu
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • usługi telekomunikacyjne
 • niektóre usługi związane z rolnictwem, np. pielęgnowanie upraw, przygotowanie pól do upraw, zbiory upraw, opryskiwanie
 • obozowiska dla dzieci
 • usługi pocztowe i kurierskie
 • usługi finansowe
 • usługi administracji publicznej, obrony narodowej i ubezpieczeń
 • usługi, za które płatność dokonywana jest przy zastosowaniu automatów
 • usługi notariuszy prowadzących repertorium A
 • usługi statutowe świadczone przez organizacje na rzecz swoich członków
 • usługi w zakresie edukacji za wyjątkiem zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz pozaszkolnych form edukacji sportowej, usług szkół i instruktorów tańca i usług świadczonych przez szkoły jazdy.

Poniższe usługi również są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania  z zastosowaniem kasy fiskalnej, o ile są zawsze dokumentowane fakturą:

 • usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe (bez usług hotelarskich i turystycznych)
 • wynajem i usługi zarządzania własnymi lub dzierżawionymi nieruchomościami
 • usługi związane z obsługą rynku nieruchomości.

Zwolnienia nie stosuje się w przypadku podatników, którzy w pierwszym lub drugim półroczu poprzedniego roku podatkowego osiągnęli lub przekroczyli udział procentowy obrotu 80%.

Sporadyczna sprzedaż na rzecz osób prywatnych

Ponadto zwolnienie z ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej przysługuje firmom, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 • każda sprzedaż dokumentowana jest fakturą
 • liczba odbiorców usług będących osobami prywatnymi (nieprowadzącymi działalności) nie przekroczy do końca roku 20, a liczba świadczonych usług nie przekroczy do końca roku 50 – o ile podatnik rozpoczyna działalność w pierwszej połowie 2013 lub 2014 r., lub
 • liczba odbiorców usług będących osobami prywatnymi (nieprowadzącymi działalności) nie przekroczy do końca roku 10, a liczba świadczonych usług nie przekroczy do końca roku 25 – o ile podatnik rozpoczyna działalność w drugiej połowie 2013 lub 2014 r.

Zwolnienie to obowiązuje do 31 grudnia 2014 r. niezależnie od wielkości sprzedaży, a zatem także wtedy, gdy wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest duża.

Zapłata na rachunek bankowy

Podatnicy sprzedający towary konsumentom indywidualnym i rolnikom ryczałtowym w systemie wysyłkowym są do 31 grudnia 2014 r. zwolnieni z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, o ile zapłata za towar w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika. Podobnie jest w przypadku świadczenia usług na rzecz konsumentów indywidualnych i rolników ryczałtowych. Warunkiem jest jednakże, że na podstawie ewidencji i dowodów zapłaty można jednoznacznie ustalić dostawę/usługę, której dotyczy dana płatność.

Zwolnienie ze stosowania kasy fiskalnej w systemie sprzedaży wysyłkowej nie dotyczy dostawy paliw płynnych, gazowych oraz towarów, których dostawa musi być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej niezależnie od wysokości obrotów (towary te pozostały niezmienione w porównaniu z rokiem 2012).

08.01.2013

 

e-deklaracje - str. 236

W 2013 roku można już składać podstawowe deklaracje rozliczeniowe VAT, czyli VAT-7, VAT-7K i VAT-7D, w formie elektronicznej bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

08.01.2013
Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Kup teraz

Pobierz katalog

BL Plus Aktualizacje

Idź do BL Puls - Aktualizacje »

Zobacz wszystkie książki »

Rabaty ilościowe

2 książki – 5%
3-4 książki – 8%
5-10 książek – 12%
Więcej niż 10 książek – zapytaj o rabat!

Aktualności

 • Poradnik Kształtowanie Cen W kwietniu br. wydaliśmy nowe, uzupełnione wydanie książki KSZTAŁTOWANIE CEN – dowiedz się, jak najkorzystniej ustalić ceny na swoje produkty....
  więcej »
 • Poradnik Jednoosobowa Firma 2018 Jest już dostępne nowe, aktualne wydanie poradnika JEDNOOSOBOWA FIRMA – to najlepsza pomoc dla początkujących przedsiębiorców. Idź do...
  więcej »
 • Poradnik PRACOWNICY PRACOWNICY to napisany prostym i zrozumiałym językiem poradnik w zakresie prowadzenia kadr i płac w firmie. Idź do książki PRACOWNICY
  więcej »